β»ΓβΑͺΡθΉ :  ΎΕΡΚΗΡΉ ΎΕΡΚ·Ω 1 ΕΤ΅Γ   [ 05/01/2022 11:03:03 ]