รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH059783-1   SAN SREYNUON 1 2 05/10/2020 22:49:57 1 รายได้ >=10,000 บาท
2 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 1 06/10/2020 20:24:55 1 รายได้ >=10,000 บาท
3 TH315607-1   ปัญญา + นุชนาฎ สาสะ 2 2 06/10/2020 20:54:38 2 รายได้ >=10,000 บาท
4 A690812-2   CHHEAN SOPHEAP 2 2 07/10/2020 18:31:01 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
5 TH486091-1   ธิตา ก้อนแพง 1 1 07/10/2020 19:50:55 1 -
6 A333369-1   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 2 2 10/10/2020 13:54:23 2 รายได้ >=10,000 บาท
7 B043718-1   NGIM THIDA 1 1 10/10/2020 21:10:34 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
8 A307845-1   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 2 2 12/10/2020 13:01:27 2 รายได้ >=10,000 บาท
9 TH028914-3   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 12/10/2020 18:22:46 2 รายได้ >=10,000 บาท
10 TH075303-1   SANGHA MENUT 2 2 12/10/2020 18:55:02 2 รายได้ >=10,000 บาท
11 TH133938-1   อรทัย มิกโกสุม 2 2 12/10/2020 23:22:49 2 รายได้ >=10,000 บาท
12 A519791-1   ฉลอง วิชัยสืบ 2 2 13/10/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
13 B198266-1   สามารถ สุขสำราญ 2 1 13/10/2020 1 รายได้ >=10,000 บาท
14 B181372-3   สุกฤษฏิ์ ชินฝั่น 1 1 13/10/2020 15:13:38 1 -
15 A021203-1   บจ.พิชานันท์ เทรดดิ้ง 2 2 13/10/2020 21:23:12 2 รายได้ >=10,000 บาท
16 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 2 2 13/10/2020 23:41:34 2 รายได้ >=10,000 บาท
17 B228388-1   สมศักดิ์ รัตนวิจิตร 1 1 13/10/2020 23:46:26 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
18 A346578-1   ชมภัช คานมะโน +สมหมาย คานมะโน 1 2 14/10/2020 12:40:57 1 -
19 A333369-3   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 2 2 14/10/2020 15:00:47 2 รายได้ >=10,000 บาท
20 A485015-1   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 2 2 14/10/2020 19:08:15 2 รายได้ >=10,000 บาท
21 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 15/10/2020 11:12:38 2 รายได้ >=10,000 บาท
22 TH363544-1   พรสวรรค์ สมปัญญา 1 2 15/10/2020 15:14:04 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
23 TH322208-1   SOK CHANTREA 1 1 15/10/2020 15:22:03 1 -
24 B194810-1   MEAN SOKLANG 1 1 15/10/2020 19:41:54 1 รายได้ >=10,000 บาท
25 A704473-1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายดี เจ ซี 2 1 15/10/2020 20:11:28 1 รายได้ >=10,000 บาท
26 A654239-1   นิคม + นภดล คำเลี้ยง 1 1 16/10/2020 15:53:30 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
27 B105717-1   อภิเชษฐ + สุณิชา เหมือนทอง 2 2 17/10/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
28 B021343-1   นางสาววิไล ภู่ทอง + วีระชัย ยิ่งเมือง 1 1 17/10/2020 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
29 A314948-1   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 2 17/10/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
30 A042057-1   บจ.ธนญา เทรดดิ้ง จำกัด 2 1 17/10/2020 1 รายได้ >=10,000 บาท
31 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 2 2 17/10/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
32 TH140571-3   ภูภูมิ กองมณี 2 2 17/10/2020 2 รายได้ >=10,000 บาท
33 B231306-1   ศรัณญา พงศ์ประภาพ 1 1 17/10/2020 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
34 B247992-1   ไอ้สาม ตาน้อย 1 1 17/10/2020 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
35 TH089758-1   KEO LEAKHENA+ MAO VANNARY 2 2 17/10/2020 21:40:21 2 รายได้ >=10,000 บาท
36 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 2 2 18/10/2020 12:10:09 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
37 A039383-1   ทิพย์วรรณ โอ่เอี่ยม และจักรพงษ์ หิมะคุณ 2 2 18/10/2020 17:06:49 2 รายได้ >=10,000 บาท
38 A156562-1   บจ. เอ็น.เค.พาวเวอร์ กรุ๊ป 1 1 19/10/2020 14:56:07 1 รายได้ >=10,000 บาท
39 B200805-1   LY RONG 1 1 19/10/2020 23:49:11 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
40 A106126-1   มัสยา+ สัมพันธ์ สุวรรณนุช 3 1 1 20/10/2020 15:21:44 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
41 TH288788-1   ฉลวย ทองคำ 1 1 20/10/2020 16:43:45 1 -
42 B279357-1   PAN NEANG 1 1 20/10/2020 21:02:03 1 รายได้ >=10,000 บาท
43 B279545-1   YOEM PIROM 1 1 20/10/2020 21:06:10 1 รายได้ >=10,000 บาท
44 A197790-1   บจ.ดารุณี ชินวัชร์ 1 1 20/10/2020 22:54:11 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
45 A159462-1   ยุพิน เมืองอินทร์ 1 1 2 20/10/2020 23:53:18 1 รายได้ >=10,000 บาท
46 TH426223-1   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 2 2 21/10/2020 10:15:44 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
47 A106124-1   มัสยา + สัมพันธ์ สุวรรณนุช 1 2 2 21/10/2020 12:20:04 2 รายได้ >=10,000 บาท
48 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 2 1 21/10/2020 17:27:05 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
49 B267416-1   HON SENGHAI 1 1 21/10/2020 18:42:10 1 รายได้ >=10,000 บาท
50 B229817-1   HEA KIMLEAV 2 2 21/10/2020 19:35:17 2 รายได้ >=10,000 บาท
51 B176061-1   สมหมาย บุญระยอง 1 1 21/10/2020 22:12:27 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
52 B224017-1   MAM SONANG 2 2 22/10/2020 10:10:08 2 รายได้ >=10,000 บาท
53 TH366433-1   SE CHOEUN 2 2 22/10/2020 19:22:30 2 รายได้ >=10,000 บาท
54 A000885-1   บริษัท เจซี อินไฟไนท์ จำกัด 2 2 22/10/2020 20:29:00 2 รายได้ >=10,000 บาท
55 B196472-1   วชิรา ศรีเวียงราช 1 1 22/10/2020 20:33:54 1 -
56 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 1 23/10/2020 10:11:07 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
57 A513246-1   วิไล หาญอุดมศักดิ์ 1 1 23/10/2020 11:30:10 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
58 A564465-1   นิพัทธ นิพัทธสัจก์ 1 1 23/10/2020 11:33:02 1 -
59 TH377036-1   วัลเพ็ญ อยู่ยงค์ 1 1 23/10/2020 16:10:59 1 -
60 B214976-1   KOV IEK 1 1 23/10/2020 19:12:16 1 รายได้ >=10,000 บาท
61 A756861-1   SRENG MENGCHHEANG 2 1 23/10/2020 19:13:07 1 รายได้ >=10,000 บาท
62 B263903-1   เรือโทคำรณ + ณฐนิษฐ์ แย้มพินิจ 1 1 23/10/2020 20:16:44 1 -