รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 A314948-1   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 1 03/07/2020 21:56:13 1 รายได้ >=10,000 บาท
2 TH020403-1   AN PHANY + SAOM RONG 1 1 04/07/2020 21:40:03 1 รายได้ >=10,000 บาท