รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 A159462-1   ยุพิน เมืองอินทร์ 1 2 2 06/02/2024 20:11:41 2 รายได้ >=10,000 บาท
2 B324013-1   พรชัย ยีเกาะ 1 1 09/02/2024 15:31:43 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
3 B323662-1   MOM SAM ON 1 1 11/02/2024 22:22:04 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
4 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 12/02/2024 13:20:51 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
5 B321942-1   CHEM KOSAL 1 1 12/02/2024 21:17:34 1 รายได้ >=10,000 บาท
6 TH227405-1   เบญจวรรณ อุดสม 2 2 14/02/2024 21:01:24 2 รายได้ >=10,000 บาท
7 TH101024-1   CHEA CHANNA + CHEA REAKSMEY 2 2 15/02/2024 11:31:13 2 รายได้ >=10,000 บาท
8 TH089758-1   KEO LEAKHENA+ MAO VANNARY 1 1 15/02/2024 21:53:39 1 รายได้ >=10,000 บาท
9 B347937-1   BELA DEVANNTHAI 1 1 16/02/2024 14:22:19 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
10 A159464-1   บริษัท สาโรจน์ 999 จำกัด 6 6 17/02/2024 22:02:57 6 รายได้ >=10,000 บาท
11 A468337-1   กชนิภา วิทยาวิมล 1 1 17/02/2024 23:26:26 1 รายได้ >=10,000 บาท
12 B311464-1   TOEURNG CHANTHA 1 1 18/02/2024 17:21:36 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
13 KH005155-1   SORN SARIN 1 1 18/02/2024 19:22:29 1 รายได้ >=10,000 บาท
14 B020493-1   PRING KONG 2 2 19/02/2024 20:01:26 2 รายได้ >=10,000 บาท
15 TH089758-3   KEO LEAKHENA+ MAO VANNARY 1 1 19/02/2024 22:39:12 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
16 B228041-1   LEANG SOMBOK 1 1 20/02/2024 22:07:29 1 รายได้ >=10,000 บาท
17 B012563-8   HENG BELA+ VEN CHANTRA 4 4 21/02/2024 17:00:11 4 รายได้ >=10,000 บาท
18 A000885-1   บริษัท เจซี อินไฟไนท์ จำกัด 1 2 21/02/2024 17:17:03 1 รายได้ >=10,000 บาท
19 B013871-1   HENG HOEUNG 1 1 21/02/2024 18:00:53 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
20 A284370-1   อนุสรณ์ วรรณวิภูษิต 2 2 21/02/2024 18:29:36 2 รายได้ >=10,000 บาท
21 TH320713-3   SAM HUKLY 2 2 22/02/2024 11:59:01 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
22 B307871-1   YE LAO 2 2 23/02/2024 18:32:16 2 รายได้ >=10,000 บาท
23 B205823-2   ท.หล้าเพ็ด ไชลีช้ง 2 2 23/02/2024 18:35:18 2 รายได้ >=10,000 บาท
24 TH472647-1   วนิดา อ่อนเรือง 4 4 24/02/2024 22:37:40 4 รายได้ >=10,000 บาท
25 B350820-2   KHUT VANNA 1 1 25/02/2024 15:33:36 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
26 A504461-1   ภิรญา จัณจ์คชภัค 1 1 25/02/2024 16:03:03 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
27 TH028914-3   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 25/02/2024 17:44:27 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
28 A091038-1   ทิพย์วรรณ โอ่เอี่ยม 1 1 25/02/2024 18:47:43 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
29 A153705-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 6 6 25/02/2024 19:36:24 6 รายได้ >=10,000 บาท
30 B205823-3   ท.หล้าเพ็ด ไชลีช้ง 3 3 25/02/2024 19:39:06 3 รายได้ >=10,000 บาท
31 A246725-1   บริษัท รสสุคนธ์ 999 จำกัด 2 2 25/02/2024 19:41:36 2 รายได้ >=10,000 บาท
32 A106124-1   มัสยา + สัมพันธ์ สุวรรณนุช 1 2 2 25/02/2024 21:07:05 2 รายได้ >=10,000 บาท
33 A106126-1   มัสยา+ สัมพันธ์ สุวรรณนุช 3 1 1 25/02/2024 21:08:06 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
34 B335111-1   EK KIM Y NAN CHANRY 1 1 25/02/2024 21:36:42 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
35 B227461-1   KONG VEASNA 2 2 25/02/2024 21:50:10 2 รายได้ >=10,000 บาท
36 B246048-1   SRENG NAREN 1 1 25/02/2024 22:12:17 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
37 TH428826-1   RUS KIMSIENG 2 2 25/02/2024 22:42:18 2 รายได้ >=10,000 บาท
38 B334853-1   SEN SEANG DY 1 1 25/02/2024 23:06:03 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
39 A000020-1   หยิน-หยาง บจ. ศรีสุขสันต์ 2 2 26/02/2024 15:01:16 2 รายได้ >=10,000 บาท
40 A000008-1   เลิศนิมิตร บจ. ศรีสุขสันต์ 2 2 26/02/2024 15:04:19 2 รายได้ >=10,000 บาท
41 TH491873-2   ธันย์นิชา ธนัตถ์นพนันท์ 1 1 26/02/2024 15:35:42 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
42 A346578-1   ชมภัช คานมะโน +สมหมาย คานมะโน 1 1 26/02/2024 17:04:00 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
43 TH450990-1   KHIEV PHALLAVY 1 1 26/02/2024 17:17:29 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
44 A020374-1   บริษัท เจซี อินไฟไนท์ จำกัด 8 7 26/02/2024 17:31:35 7 รายได้ >=10,000 บาท
45 B339414-2   อมรรัตน์ ทองเผือก 1 1 26/02/2024 17:39:07 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
46 A170326-1   บจ. คุณ วา เจซี เวิร์ล 2 2 26/02/2024 17:40:10 2 รายได้ >=10,000 บาท
47 B243504-3   SOY SAMNANG+ SEK YORN 1 1 26/02/2024 19:47:39 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
48 B290045-1   BOUNMEE VILAIPHONE 1 1 26/02/2024 20:43:11 1 รายได้ >=10,000 บาท
49 B236168-2   ท้าววงจิด เมงว่าง 1 2 26/02/2024 20:45:57 1 รายได้ >=10,000 บาท
50 B069697-1   OU TOUCH 1 1 26/02/2024 21:52:14 1 รายได้ >=10,000 บาท
51 B242653-1   KONG SYNAN 2 2 26/02/2024 21:57:04 2 รายได้ >=10,000 บาท
52 B237475-1   SEAN CHANTHA 1 1 26/02/2024 22:20:55 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
53 A333369-1   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 1 2 27/02/2024 09:59:06 1 รายได้ >=10,000 บาท
54 TH483398-1   สราญรัตน์ หงษ์อนันต์ 1 1 27/02/2024 13:58:05 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
55 A307845-1   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 2 2 27/02/2024 14:42:55 2 รายได้ >=10,000 บาท
56 A519791-1   ฉลอง วิชัยสืบ 3 3 27/02/2024 15:44:11 3 รายได้ >=10,000 บาท
57 TH283527-2   นัทธมนต์ เมธารักษ์สิวดี 1 1 27/02/2024 16:07:32 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
58 A012072-1   สุกรี เบนมะลี 1 1 27/02/2024 16:08:10 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
59 A482839-1   กนกวรรณ คัญใหญ่ 1 1 27/02/2024 16:36:19 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
60 B242961-1   THUN SAPHOEUN 1 1 27/02/2024 16:49:30 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
61 B233330-1   CHHUN CHAN THAN 1 1 27/02/2024 17:07:16 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
62 TH133938-1   อรทัย มิกโกสุม 4 4 27/02/2024 20:59:28 4 รายได้ >=10,000 บาท
63 B211482-1   LY MUY YI KHAIM MOT 1 1 27/02/2024 21:35:37 1 รายได้ >=10,000 บาท
64 B282178-1   เกอหา - 1 1 27/02/2024 22:03:08 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
65 B289369-1   นุ จงจิตวงศ์ 1 1 27/02/2024 22:07:00 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
66 A212431-1   ละออง นวลประดิษฐ์ 1 1 1 27/02/2024 22:12:17 1 รายได้ >=10,000 บาท
67 B303590-6   EAT CHANDY 2 2 27/02/2024 22:20:36 2 รายได้ >=10,000 บาท
68 B097301-1   ดาวัน + ไพศาล ริ้วบางยาง 1 1 27/02/2024 22:47:20 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
69 A153703-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 8 8 27/02/2024 23:02:46 8 รายได้ >=10,000 บาท
70 B301008-1   CHHEM SAVY 4 4 28/02/2024 10:22:44 4 รายได้ >=10,000 บาท
71 B128180-1   เพชรชัย ครุฑเพชร 1 1 28/02/2024 11:11:40 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
72 B239281-1   SUN PHANY 1 1 28/02/2024 13:08:55 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
73 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 28/02/2024 13:09:16 2 รายได้ >=10,000 บาท
74 B350694-1   ฉัตรนัฌฌา พิทักษ์วงศ์ 1 1 28/02/2024 13:18:26 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
75 A042057-1   บจ.ธนญา เทรดดิ้ง จำกัด 1 1 28/02/2024 13:21:56 1 รายได้ >=10,000 บาท
76 A754235-1   บริษัท อิลิท ซัคเซสทีม จำกัด 2 2 28/02/2024 14:47:26 2 รายได้ >=10,000 บาท
77 A307845-2   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 1 1 28/02/2024 15:01:59 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
78 A485015-1   จุฑามาตร มุทุตา 2 2 28/02/2024 16:06:45 2 รายได้ >=10,000 บาท
79 B205823-1   ท.หล้าเพ็ด ไชลีช้ง 6 6 28/02/2024 16:49:29 6 รายได้ >=10,000 บาท
80 A020111-1   บจ.เจซี สมายล์ กรุ๊ป 2 1 28/02/2024 17:31:37 1 รายได้ >=10,000 บาท
81 TH322206-1   SAM HUKLY 1 1 28/02/2024 17:36:02 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
82 B324594-1   เหลาทอง นรสีหา 1 1 28/02/2024 17:48:16 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
83 TH320713-1   SAM HUKLY 1 1 28/02/2024 17:48:56 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
84 A454329-1   ศศิธร มีสุวรรณ 1 1 28/02/2024 17:57:12 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
85 A000154-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 2 2 28/02/2024 18:05:12 2 รายได้ >=10,000 บาท
86 A532275-1   ถาวร ผลเคน 1 1 28/02/2024 18:26:18 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
87 A310021-1   บริษัท พีเอ็น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด 2 2 28/02/2024 18:55:54 2 รายได้ >=10,000 บาท
88 TH475838-1   สมควร ขุนนคร และ ประนอม ประมวลทรัพย์ 1 1 28/02/2024 18:56:22 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
89 TH450445-2   LY PITRYMAS & LONG KARIM 2 2 28/02/2024 19:55:27 2 รายได้ >=10,000 บาท
90 TH021342-1   LUY YOURN 3 3 28/02/2024 20:01:57 3 รายได้ >=10,000 บาท
91 TH367203-1   ดำรงค์ศักดิ์ ฤทธิ์รงค์ 1 1 28/02/2024 20:24:22 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
92 TH173446-1   ศรัญญา + วิทยา ป้านวัน 2 2 28/02/2024 21:37:04 2 รายได้ >=10,000 บาท
93 B043718-1   NGIM THIDA 1 1 28/02/2024 21:56:06 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
94 TH261038-2   CHANRY KHUON SOKHOM PECH 1 1 28/02/2024 22:04:11 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
95 A756862-1   CHHEAN RINA 1 1 28/02/2024 22:21:25 1 รายได้ >=10,000 บาท
96 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 8 7 28/02/2024 22:21:40 7 รายได้ >=10,000 บาท
97 B191345-1   SUONG SOKLEK CHEA SOTHEARIN 1 1 28/02/2024 22:22:50 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
98 B342146-1   CHEURN TIP 1 1 28/02/2024 23:01:58 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท