รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH352352-1   สมพร วงศ์มาสา 1 1 06/01/2021 09:54:49 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
2 A318867-1   อำนวย สาระจิตต์ 1 1 08/01/2021 19:27:45 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
3 A156562-1   บจ. เอ็น.เค.พาวเวอร์ กรุ๊ป 2 2 09/01/2021 19:07:26 2 รายได้ >=10,000 บาท
4 TH065697-1   LON PHATH LOV 2 1 09/01/2021 21:05:27 1 รายได้ >=10,000 บาท
5 TH065697-5   LON PHATH LOV 2 2 09/01/2021 21:07:10 2 รายได้ >=10,000 บาท
6 B243931-1   SLAH PATREY 1 1 09/01/2021 21:49:29 1 รายได้ >=10,000 บาท
7 TH377792-1   HENG SORITH 2 2 09/01/2021 23:19:25 2 รายได้ >=10,000 บาท
8 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 2 2 10/01/2021 10:10:44 2 รายได้ >=10,000 บาท
9 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 12/01/2021 2 รายได้ >=10,000 บาท
10 A065071-1   เพ็ญจันทร์+ซังไฮ้ แซ่เตียว 2 2 12/01/2021 2 รายได้ >=10,000 บาท
11 A159464-1   บริษัท สาโรจน์ 999 จำกัด 2 2 12/01/2021 21:14:28 2 รายได้ >=10,000 บาท
12 TH150574-1   พีรดา ศักดิ์ศรีมณีวงศ์ 1 1 12/01/2021 22:22:28 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
13 A106126-1   มัสยา+ สัมพันธ์ สุวรรณนุช 3 2 2 14/01/2021 14:53:54 2 รายได้ >=10,000 บาท
14 B273659-1   นุชดา ถำวาปี 1 1 14/01/2021 17:56:17 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
15 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 2 2 14/01/2021 18:48:31 2 รายได้ >=10,000 บาท
16 A324792-1   รภัสศา ทนสีราช 2 2 15/01/2021 10:50:39 2 รายได้ >=10,000 บาท
17 B176061-1   สมหมาย บุญระยอง 1 1 15/01/2021 19:56:41 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
18 A298815-1   พ.ต.ท. บุญเลิศ ปานโต 1 1 16/01/2021 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
19 A486814-1   สมบัติ + กฤษณพล น้อยแสงศรี 1 1 16/01/2021 12:28:05 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
20 B224993-1   ธนพร นาชัยภูมิ 1 1 17/01/2021 13:47:04 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
21 B198266-1   สามารถ สุขสำราญ 1 1 17/01/2021 20:42:06 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
22 TH020403-4   AN PHANY + SAOM RONG 1 1 17/01/2021 22:58:34 1 รายได้ >=10,000 บาท
23 A869664-1   ณัฐพัชร์ +พิราวรรณ พรงาม 2 1 19/01/2021 14:16:14 1 รายได้ >=10,000 บาท
24 A153705-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 2 19/01/2021 16:22:35 2 รายได้ >=10,000 บาท
25 A468339-1   นุชจิรา คีรีธีรกุล 1 1 20/01/2021 1 รายได้ >=10,000 บาท
26 A333369-3   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 2 2 20/01/2021 14:19:38 2 รายได้ >=10,000 บาท
27 B041434-1   PHAN ROMDUOL+ SEK CHHENG 1 1 20/01/2021 18:43:49 1 รายได้ >=10,000 บาท
28 A310021-1   บริษัท พีเอ็น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด 2 2 20/01/2021 21:02:31 2 รายได้ >=10,000 บาท
29 A106124-1   มัสยา + สัมพันธ์ สุวรรณนุช 1 2 2 21/01/2021 15:21:10 2 รายได้ >=10,000 บาท
30 B168737-1   ท.สีวอน - 2 1 21/01/2021 15:40:17 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
31 TH091664-1   ประสิทธิ์ + สุวิมล ผิวเพชร 2 2 21/01/2021 15:52:48 2 รายได้ >=10,000 บาท
32 B228388-1   สมศักดิ์ รัตนวิจิตร 1 1 21/01/2021 22:45:28 1 รายได้ >=10,000 บาท
33 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 2 2 21/01/2021 23:13:43 2 รายได้ >=10,000 บาท
34 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 22/01/2021 12:53:43 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
35 A000154-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 2 2 22/01/2021 14:44:53 2 รายได้ >=10,000 บาท
36 A670923-1   ธนิดา ดิษยาธนาดุล 1 1 22/01/2021 16:05:57 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
37 B206172-1   SRUN KIMSREAM 1 2 22/01/2021 17:43:08 1 รายได้ >=10,000 บาท
38 B194810-1   MEAN SOKLANG 2 2 22/01/2021 17:57:48 2 รายได้ >=10,000 บาท
39 B194810-8   MEAN SOKLANG 1 1 22/01/2021 18:03:21 1 รายได้ >=10,000 บาท
40 A849906-1   สุรางค์พิมล โวหาร 1 1 22/01/2021 18:39:42 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
41 TH020403-1   AN PHANY + SAOM RONG 2 2 22/01/2021 19:47:12 2 รายได้ >=10,000 บาท
42 B200805-1   LY RONG 1 1 22/01/2021 20:13:24 1 รายได้ >=10,000 บาท
43 TH430334-1   SOK CHANTHIM 1 1 22/01/2021 20:21:07 1 รายได้ >=10,000 บาท
44 A744073-1   ปภาวรินทร์ และ วิชาญ สีไพสน 2 1 23/01/2021 12:13:16 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
45 TH028914-3   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 23/01/2021 13:25:47 2 รายได้ >=10,000 บาท
46 A307845-1   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 2 2 23/01/2021 16:04:01 2 รายได้ >=10,000 บาท
47 TH095613-1   SITH SOKHEAM + NOV THYDA 1 1 23/01/2021 19:22:52 1 รายได้ >=10,000 บาท
48 A921622-1   CHHOEUN + CHHEAN CHHORN 1 1 23/01/2021 19:26:24 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
49 B256516-1   สมศรี ล้อมวงศ์ 1 1 23/01/2021 19:46:09 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
50 A485015-1   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 2 2 23/01/2021 20:57:39 2 รายได้ >=10,000 บาท
51 B242101-3   ลมูล บุญทัน 1 1 23/01/2021 21:04:03 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
52 A285144-1   บจ.เจซี พญาอินทรี กรุ๊ป 2 2 23/01/2021 22:42:18 2 รายได้ >=10,000 บาท
53 A641799-1   MR.PRUM DARA 2 2 23/01/2021 22:48:45 2 รายได้ >=10,000 บาท
54 TH315607-1   ปัญญา + นุชนาฎ สาสะ 2 2 23/01/2021 23:08:30 2 รายได้ >=10,000 บาท
55 TH446133-1   CHAY LEAP 1 1 23/01/2021 23:21:38 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
56 A504461-1   ภิรญา จัณจ์คชภัค 2 2 24/01/2021 2 รายได้ >=10,000 บาท
57 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 1 1 24/01/2021 09:57:55 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
58 A307845-2   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 2 2 24/01/2021 15:25:41 2 รายได้ >=10,000 บาท
59 TH317477-1   พีระพัฒน์ สาสะ 1 1 24/01/2021 17:18:53 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
60 TH315607-2   ปัญญา + นุชนาฎ สาสะ 2 1 24/01/2021 17:37:22 1 รายได้ >=10,000 บาท
61 B242101-1   ลมูล บุญทัน 2 2 24/01/2021 20:17:13 2 รายได้ >=10,000 บาท
62 A430047-1   นพรุจ+ สุภาวิณี หัชเวชสกุล 2 2 24/01/2021 21:59:26 2 รายได้ >=10,000 บาท
63 B192581-1   KEAN CHENDA+ THO NHOEM 1 1 24/01/2021 22:21:13 1 รายได้ >=10,000 บาท
64 B290140-1   อิสยาห์ ภูเงิน 1 1 24/01/2021 22:27:12 1 -
65 A635653-1   กัญจน์ปภัสสร วงศ์ทานันท์ 1 1 25/01/2021 1 -
66 A519791-2   ฉลอง วิชัยสืบ 1 1 25/01/2021 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
67 B263903-1   เรือโทคำรณ + ณฐนิษฐ์ แย้มพินิจ 1 1 25/01/2021 12:11:31 1 -
68 A153703-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 2 25/01/2021 16:37:55 2 รายได้ >=10,000 บาท
69 A318865-1   อำไพ โตสิงห์ + พิมพ์นิภา ฉ่ำบุญ 2 2 25/01/2021 17:10:26 2 รายได้ >=10,000 บาท
70 TH101796-1   RAY LORN + MEAS PANG 1 1 25/01/2021 18:54:38 1 รายได้ >=10,000 บาท
71 B191345-1   SUONG SOKLEK 2 2 25/01/2021 19:26:10 2 รายได้ >=10,000 บาท
72 A883557-1   ชุตินธรษ์ หนุมาศ 2 2 26/01/2021 2 รายได้ >=10,000 บาท
73 A519791-1   ฉลอง วิชัยสืบ 2 2 26/01/2021 2 รายได้ >=10,000 บาท
74 TH483398-1   สราญรัตน์ หงษ์อนันต์ 1 1 26/01/2021 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
75 B099101-1   MR.CHEA POV MRS.PHAN LIHOU 1 1 26/01/2021 11:34:39 1 รายได้ >=10,000 บาท
76 B172727-1   HUOY SAVET 2 2 26/01/2021 12:59:21 2 รายได้ >=10,000 บาท
77 B190810-1   NORY SAREN 2 2 26/01/2021 13:12:48 2 รายได้ >=10,000 บาท
78 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 26/01/2021 14:55:25 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
79 A159462-1   ยุพิน เมืองอินทร์ 1 2 1 26/01/2021 15:34:57 1 รายได้ >=10,000 บาท
80 A111547-1   สังเวียน ทองสุข 2 2 2 26/01/2021 17:16:52 2 รายได้ >=10,000 บาท
81 A756862-1   CHHEAN RINA 2 2 26/01/2021 19:52:01 2 รายได้ >=10,000 บาท
82 A468337-1   กชนิภา วิทยาวิมล 1 1 26/01/2021 20:11:47 1 รายได้ >=10,000 บาท
83 B211482-1   LY MUY YI KHAIM MOT 1 1 26/01/2021 20:31:32 1 รายได้ >=10,000 บาท
84 B236168-1   ท้าววงจิด เมงว่าง 2 2 26/01/2021 20:52:53 2 รายได้ >=10,000 บาท
85 B289369-1   นุ จงจิตวงศ์ 2 2 26/01/2021 20:54:34 2 รายได้ >=10,000 บาท
86 B279487-1   ธัญรดา โชคดี 1 1 26/01/2021 22:03:38 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
87 TH363544-1   พรสวรรค์ สมปัญญา 2 2 26/01/2021 22:14:45 2 รายได้ >=10,000 บาท
88 A536709-1   ประภาส จันดาเบ้า 1 1 26/01/2021 22:33:31 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
89 A178355-4   บริษัท รสสุคนธ์ 999 จำกัด 2 2 26/01/2021 22:59:56 2 รายได้ >=10,000 บาท
90 B255612-1   หอมหวน เลขกระโทก 1 1 26/01/2021 23:07:12 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
91 A314164-1   วิชัย พุทธิพร + สุวรรณา พุทธิพร 1 1 27/01/2021 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
92 TH431046-1   ยุภา คงชนะ 1 1 27/01/2021 11:48:57 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
93 B021343-1   นางสาววิไล ภู่ทอง + วีระชัย ยิ่งเมือง 2 2 27/01/2021 12:58:38 2 รายได้ >=10,000 บาท
94 B086910-1   ศุภกาญจน์ โพธิ์แสนสุข 1 1 27/01/2021 12:59:47 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
95 A246725-1   บริษัท รสสุคนธ์ 999 จำกัด 2 2 27/01/2021 14:47:02 2 รายได้ >=10,000 บาท
96 KH005655-2   SEM SINO 2 2 27/01/2021 16:34:33 2 รายได้ >=10,000 บาท
97 A314948-1   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 2 27/01/2021 18:00:30 2 รายได้ >=10,000 บาท
98 B043718-1   NGIM THIDA 1 2 27/01/2021 18:22:03 1 รายได้ >=10,000 บาท
99 B099160-1   วราภรณ์ บูชา 2 2 27/01/2021 18:52:44 2 รายได้ >=10,000 บาท
100 B099179-1   สุทธิดา ปุณยามาศ 1 1 27/01/2021 18:55:13 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
101 B099138-1   พุฒิสรรค์ บูชา 2 2 27/01/2021 19:01:16 2 รายได้ >=10,000 บาท
102 B178102-1   KORNG LIM 1 1 27/01/2021 21:02:39 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
103 TH173446-1   ศรัญญา + วิทยา ป้านวัน 2 2 27/01/2021 21:14:43 2 รายได้ >=10,000 บาท
104 TH173446-2   ศรัญญา + วิทยา ป้านวัน 1 1 27/01/2021 21:20:47 1 รายได้ >=10,000 บาท
105 TH366433-1   SE CHOEUN 2 2 27/01/2021 21:58:06 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
106 TH433829-1   YE SREYMAO 2 2 27/01/2021 22:03:54 2 รายได้ >=10,000 บาท
107 TH486963-1   สมสี กว้างมาก 1 1 27/01/2021 22:41:42 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
108 TH283527-1   นัทธมนต์ เมธารักษ์สิวดี 2 2 27/01/2021 22:42:19 2 รายได้ >=10,000 บาท
109 A287033-1   วรณี ซูแสวงทรัพย์ + ชัยวุธ พินิจการ 1 1 27/01/2021 22:56:11 1 รายได้ >=10,000 บาท
110 A290467-1   ชนะ ฉ่ำบุญ + ธัญชนก ฉ่ำบุญ 2 1 27/01/2021 23:11:54 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
111 B068540-3   วันเพ็ญ กล่อมแก้ว 1 1 27/01/2021 23:17:38 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
112 TH089765-1   MAO VANNARY 1 1 27/01/2021 23:30:33 1 รายได้ >=10,000 บาท
113 A575686-1   ชัยอนันต์ ถนอมญาติ 1 1 27/01/2021 23:55:40 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท