รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH281425-1   นงเยาว์ งามฉวี + มนตรี ธนาภรณ์ 2 2 07/10/2021 11:25:10 2 รายได้ >=10,000 บาท
2 A153703-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 2 08/10/2021 13:23:18 2 รายได้ >=10,000 บาท
3 TH148773-1   NAN MYA AUNG + SAI TIN MAUNG 1 1 09/10/2021 15:20:07 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
4 B191345-1   SUONG SOKLEK 1 1 09/10/2021 20:46:40 1 รายได้ >=10,000 บาท
5 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 2 2 09/10/2021 22:23:13 2 รายได้ >=10,000 บาท
6 A000154-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 1 1 10/10/2021 15:40:23 1 รายได้ >=10,000 บาท
7 TH418359-12   CHHUN SOKLY 2 2 10/10/2021 21:22:26 2 รายได้ >=10,000 บาท
8 B188361-1   OENG NEAM 1 1 10/10/2021 21:25:32 1 รายได้ >=10,000 บาท
9 B202736-1   NHOEM POV 2 2 10/10/2021 21:33:21 2 รายได้ >=10,000 บาท
10 A346578-1   ชมภัช คานมะโน +สมหมาย คานมะโน 1 2 11/10/2021 17:02:31 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
11 A333369-1   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 1 1 12/10/2021 14:55:23 1 รายได้ >=10,000 บาท
12 A142942-1   จารุวรรณ์ คงเดช 1 1 13/10/2021 13:03:48 1 รายได้ >=10,000 บาท
13 B294967-1   อุบลรัตน์ กองสุข 1 1 13/10/2021 17:09:31 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
14 TH522823-1   ชุมพล คลี่บำรุง 1 1 14/10/2021 12:38:32 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
15 TH367203-1   ดำรงค์ศักดิ์ ฤทธิ์รงค์ 1 1 14/10/2021 14:46:49 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
16 KH005155-1   SORN SARIN 2 2 14/10/2021 21:56:37 2 รายได้ >=10,000 บาท
17 B020493-1   PRING KONG 1 2 14/10/2021 22:11:33 1 รายได้ >=10,000 บาท
18 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 1 1 15/10/2021 14:28:49 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
19 B172727-1   HUOY SAVET 1 1 15/10/2021 16:36:27 1 รายได้ >=10,000 บาท
20 TH339636-1   เมทินี + บุญธรรม สีแก้ว 1 1 17/10/2021 18:43:25 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
21 A468337-1   กชนิภา วิทยาวิมล 2 1 17/10/2021 19:59:46 1 รายได้ >=10,000 บาท
22 B228388-1   สมศักดิ์ รัตนวิจิตร 2 2 17/10/2021 21:18:19 2 รายได้ >=10,000 บาท
23 TH522933-1   อำนวย พวงทรัพย์ 1 1 18/10/2021 1 -
24 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 2 18/10/2021 12:31:27 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
25 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 2 2 18/10/2021 12:39:19 2 รายได้ >=10,000 บาท
26 A003667-1   บจ. นัมเบอร์ วัน มาร์เก็ตติ้ง 2 1 18/10/2021 15:38:01 1 รายได้ >=10,000 บาท
27 B310109-1   ซารีหมะ ดูมีแด 1 1 18/10/2021 19:08:25 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
28 B012563-8   HENG BELA+ VEN CHANTRA 2 2 18/10/2021 19:12:12 2 รายได้ >=10,000 บาท
29 B293688-1   เพ็ญภัสสร ภาณุธนาสิริกุล 1 1 18/10/2021 21:59:45 1 -
30 B307242-1   พลอยนิศา ศิริทูลธรรม 1 1 19/10/2021 1 -
31 A307845-1   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 1 1 19/10/2021 15:26:28 1 รายได้ >=10,000 บาท
32 A039383-1   ทิพย์วรรณ โอ่เอี่ยม และจักรพงษ์ หิมะคุณ 2 1 19/10/2021 15:34:33 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
33 A153705-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 2 19/10/2021 23:02:38 2 รายได้ >=10,000 บาท