รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH020403-2   AN PHANY + SAOM RONG 1 1 05/01/2022 19:12:00 1 -
2 B099160-1   วราภรณ์ บูชา 2 2 06/01/2022 22:14:02 2 รายได้ >=10,000 บาท
3 B099138-1   พุฒิสรรค์ บูชา 1 1 07/01/2022 15:25:07 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
4 B021343-1   นางสาววิไล ภู่ทอง + วีระชัย ยิ่งเมือง 1 1 12/01/2022 20:25:13 1 รายได้ >=10,000 บาท
5 B191345-1   SUONG SOKLEK 2 2 12/01/2022 22:58:16 2 รายได้ >=10,000 บาท
6 B196738-1   KEN MARA KIENG CHAMROEUN 2 2 13/01/2022 10:56:53 2 -
7 A921622-1   CHHOEUN + CHHEAN CHHORN 1 1 13/01/2022 12:21:40 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
8 A000165-1   บจ.มั่งมี ทีวีกรุ๊ป 1 1 13/01/2022 17:05:54 1 รายได้ >=10,000 บาท
9 A163008-1   รสสุคนธ์ วรรณวิภูษิต 1 2 14/01/2022 17:02:32 1 รายได้ >=10,000 บาท
10 A159464-1   บริษัท สาโรจน์ 999 จำกัด 2 2 14/01/2022 17:07:16 2 รายได้ >=10,000 บาท
11 A690812-1   CHHEAN SOPHEAP 1 1 15/01/2022 18:28:38 1 รายได้ >=10,000 บาท
12 A504461-1   ภิรญา จัณจ์คชภัค 2 2 16/01/2022 12:26:50 2 รายได้ >=10,000 บาท
13 A212431-1   ละออง นวลประดิษฐ์ 1 1 1 16/01/2022 13:37:38 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
14 A178355-4   บริษัท รสสุคนธ์ 999 จำกัด 2 1 16/01/2022 17:25:10 1 รายได้ >=10,000 บาท