รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH281425-1   นงเยาว์ งามฉวี + มนตรี ธนาภรณ์ 1 2 02/04/2021 10:47:05 1 รายได้ >=10,000 บาท
2 B236190-1   นันทภูมิ ศรีจันทร์ผ่อง 1 1 08/04/2021 12:47:56 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
3 A000578-1   พัทธนันท์ เหมทนาม+ สุริยา วิชาผง 2 2 08/04/2021 22:05:20 2 รายได้ >=10,000 บาท
4 A080014-1   บจ. ทีวีกรุ๊ป ซัคเซส . 2 2 09/04/2021 13:46:42 2 รายได้ >=10,000 บาท
5 A153703-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 2 10/04/2021 17:20:43 2 รายได้ >=10,000 บาท
6 B063173-1   วรรณวิมล พุฒผา 1 2 10/04/2021 22:15:45 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
7 TH091664-1   ประสิทธิ์ + สุวิมล ผิวเพชร 2 2 11/04/2021 14:55:00 2 รายได้ >=10,000 บาท
8 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 11/04/2021 21:13:44 2 รายได้ >=10,000 บาท
9 A000154-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 2 2 12/04/2021 14:21:20 2 รายได้ >=10,000 บาท
10 B191345-1   SUONG SOKLEK 2 2 12/04/2021 17:12:04 2 รายได้ >=10,000 บาท
11 B021343-1   นางสาววิไล ภู่ทอง + วีระชัย ยิ่งเมือง 1 1 12/04/2021 20:17:33 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
12 TH028914-3   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 16/04/2021 14:19:39 2 รายได้ >=10,000 บาท
13 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 16/04/2021 14:28:13 2 รายได้ >=10,000 บาท
14 A096135-1   ช่อผกา ไชยพะยันต์ 1 2 16/04/2021 18:52:33 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
15 B228388-1   สมศักดิ์ รัตนวิจิตร 2 2 16/04/2021 22:39:58 2 รายได้ >=10,000 บาท
16 A148119-1   สิตาภัทร์ ทองอยู่+ธนกร วันลา 2 2 17/04/2021 13:40:06 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
17 B211482-1   LY MUY YI KHAIM MOT 2 2 17/04/2021 19:27:12 2 รายได้ >=10,000 บาท
18 TH101796-1   RAY LORN + MEAS PANG 2 2 18/04/2021 18:50:20 2 รายได้ >=10,000 บาท
19 A485015-1   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 2 2 18/04/2021 23:03:24 2 รายได้ >=10,000 บาท
20 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 2 2 19/04/2021 14:41:58 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
21 A830539-1   อัญชลินทร์ กอสนานธนวัชร์ 2 2 19/04/2021 18:32:20 2 รายได้ >=10,000 บาท
22 TH315607-1   ปัญญา + นุชนาฎ สาสะ 1 1 20/04/2021 12:48:15 1 รายได้ >=10,000 บาท
23 A744073-1   ปภาวรินทร์ และ วิชาญ สีไพสน 2 1 20/04/2021 15:26:35 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
24 A153705-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 1 2 20/04/2021 16:03:51 1 รายได้ >=10,000 บาท
25 A519791-1   ฉลอง วิชัยสืบ 2 2 20/04/2021 16:38:18 2 รายได้ >=10,000 บาท
26 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 2 2 20/04/2021 17:24:01 2 รายได้ >=10,000 บาท
27 A324792-1   รภัสศา ทนสีราช 2 1 20/04/2021 20:08:48 1 รายได้ >=10,000 บาท
28 B294967-2   อุบลรัตน์ กองสุข 2 2 20/04/2021 22:57:34 2 รายได้ >=10,000 บาท