รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 A887735-2   ดำรงค์ ละอองอ่อน 1 1 01/08/2022 17:34:52 1 -
2 TH440961-1   สุวนันท์ ดีแสนดี 1 1 06/08/2022 22:57:45 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
3 B043718-1   NGIM THIDA 2 1 07/08/2022 16:01:52 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
4 A550145-1   วิลาวัลย์ มุทุตา 1 1 08/08/2022 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
5 A485015-1   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 1 1 08/08/2022 14:54:52 1 รายได้ >=10,000 บาท
6 A003667-1   ชยพล ภัคธนพิชญ์ 2 1 10/08/2022 11:09:19 1 รายได้ >=10,000 บาท
7 A469159-1   จิตฤดี พลรบ 1 1 10/08/2022 17:50:56 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
8 B142054-1   CHHIN PHANG 1 1 10/08/2022 18:19:31 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
9 B331753-1   รุ่งอรุณ ฤทธิศร 1 1 10/08/2022 21:14:03 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
10 B099138-1   พุฒิสรรค์ บูชา 2 2 11/08/2022 14:48:16 2 รายได้ >=10,000 บาท
11 B099160-1   วราภรณ์ บูชา 2 2 11/08/2022 16:11:53 2 รายได้ >=10,000 บาท
12 A159462-1   ยุพิน เมืองอินทร์ 1 2 2 11/08/2022 18:38:59 2 รายได้ >=10,000 บาท
13 TH374901-1   เชิด คีรีสันติกุล 5 5 11/08/2022 18:48:40 5 รายได้ >=10,000 บาท
14 B205823-3   ท.หล้าเพ็ด ไชลีช้ง 2 2 11/08/2022 20:14:49 2 รายได้ >=10,000 บาท
15 A153703-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 2 11/08/2022 20:16:27 2 รายได้ >=10,000 บาท
16 TH483398-1   สราญรัตน์ หงษ์อนันต์ 1 1 12/08/2022 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
17 A159464-1   บริษัท สาโรจน์ 999 จำกัด 2 2 12/08/2022 20:00:51 2 รายได้ >=10,000 บาท
18 B288398-1   CHAO SOKMACH 1 1 12/08/2022 20:37:44 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
19 B236168-1   ท้าววงจิด เมงว่าง 2 2 12/08/2022 22:04:11 2 รายได้ >=10,000 บาท
20 TH313336-5   จำเนียร อยู่บู่ 2 2 12/08/2022 22:44:55 2 รายได้ >=10,000 บาท
21 A057071-1   ณัฐญา ไชยภิวัชร 1 1 12/08/2022 23:17:16 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
22 A065834-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 1 1 12/08/2022 23:30:19 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
23 TH313333-1   สายรุ้ง มีสิน 5 5 13/08/2022 15:22:18 5 รายได้ >=10,000 บาท
24 A268375-1   บริบูรณ์ คล้อยตระกูล 1 1 13/08/2022 15:29:57 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
25 TH316039-1   ไว มีสิน 2 2 13/08/2022 18:17:46 2 รายได้ >=10,000 บาท
26 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 5 5 13/08/2022 20:28:53 5 รายได้ >=10,000 บาท
27 B229371-1   HIEK ETR + KONG SYNAN 2 2 13/08/2022 21:21:11 2 รายได้ >=10,000 บาท
28 TH498265-1   HIEK ETR 2 2 13/08/2022 21:22:38 2 รายได้ >=10,000 บาท
29 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 2 2 14/08/2022 10:22:52 2 รายได้ >=10,000 บาท
30 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 2 2 14/08/2022 11:24:29 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
31 A000154-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 2 2 14/08/2022 18:49:07 2 รายได้ >=10,000 บาท
32 TH324566-3   สุรพงศ์ สุเมธศักรินทร์ 1 1 14/08/2022 19:02:59 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
33 TH461053-3   ดำรงศรี บุญพยัคฆ์ 1 1 14/08/2022 19:04:12 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
34 A246725-1   บริษัท รสสุคนธ์ 999 จำกัด 2 2 14/08/2022 20:27:48 2 รายได้ >=10,000 บาท
35 A153705-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 1 14/08/2022 20:28:59 1 รายได้ >=10,000 บาท
36 B190810-1   NORY SAREN + SIN SOPHORN 2 2 14/08/2022 20:55:06 2 รายได้ >=10,000 บาท
37 A641799-1   MR.PRUM DARA 2 2 14/08/2022 21:19:02 2 รายได้ >=10,000 บาท
38 A287033-1   วรณี ซูแสวงทรัพย์ + ชัยวุธ พินิจการ 2 2 14/08/2022 22:01:40 2 รายได้ >=10,000 บาท
39 B316597-1   สมควร ขุนนคร 1 1 14/08/2022 22:28:34 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท
40 TH476086-1   ประนอม ประมวลทรัพย์ 1 1 14/08/2022 22:34:26 1 รายได้ 3,000 - 4,999 บาท