รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 B215194-1   CHIN SOKHUNG 1 1 02/08/2020 18:50:25 1 -
2 B263903-3   เรือโทคำรณ + ณฐนิษฐ์ แย้มพินิจ 1 1 04/08/2020 22:07:51 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
3 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 1 1 05/08/2020 1 รายได้ >=10,000 บาท
4 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 06/08/2020 15:08:01 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
5 B194810-1   MEAN SOKLANG 1 1 06/08/2020 22:51:39 1 รายได้ >=10,000 บาท
6 A314948-1   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 1 07/08/2020 1 รายได้ >=10,000 บาท
7 A000885-1   บริษัท เจซี อินไฟไนท์ จำกัด 1 1 07/08/2020 21:32:43 1 รายได้ >=10,000 บาท
8 B228388-1   สมศักดิ์ รัตนวิจิตร 1 1 08/08/2020 12:59:49 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
9 TH020403-1   AN PHANY + SAOM RONG 1 1 08/08/2020 20:31:41 1 รายได้ >=10,000 บาท
10 A156562-1   บจ. เอ็น.เค.พาวเวอร์ กรุ๊ป 1 1 09/08/2020 11:23:19 1 รายได้ >=10,000 บาท
11 TH320713-1   SAM HUKLY 1 1 10/08/2020 12:37:14 1 รายได้ >=10,000 บาท
12 TH320713-3   SAM HUKLY 1 1 10/08/2020 13:22:28 1 รายได้ >=10,000 บาท
13 A964740-1   หจ. เจ.ซี.น้ำโสม 1 1 11/08/2020 13:41:49 1 -
14 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 1 11/08/2020 16:36:03 1 รายได้ >=10,000 บาท
15 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 1 1 11/08/2020 17:52:44 1 รายได้ >=10,000 บาท
16 TH020395-1   HOR LEANG KHIM 1 1 11/08/2020 20:31:02 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
17 TH366433-1   SE CHOEUN 1 1 11/08/2020 20:57:22 1 รายได้ >=10,000 บาท
18 B200805-1   LY RONG 1 1 11/08/2020 21:00:33 1 -
19 TH133938-1   อรทัย มิกโกสุม 1 1 11/08/2020 21:14:35 1 รายได้ >=10,000 บาท
20 B235935-1   KY CHANLA 1 1 11/08/2020 21:16:59 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
21 TH172575-1   UON KHLEY 1 1 11/08/2020 22:29:03 1 -
22 TH089758-1   KEO LEAKHENA+ MAO VANNARY 1 1 11/08/2020 23:22:55 1 รายได้ >=10,000 บาท