รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH426223-1   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 04/09/2020 17:23:58 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
2 B204946-1   ศุภศิลป์ พัชรพรไพศาล+ ปุญญิศา พัชรพรไพศาล 1 1 06/09/2020 16:25:32 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
3 A468339-1   นุชจิรา คีรีธีรกุล 1 1 08/09/2020 11:03:19 1 รายได้ >=10,000 บาท
4 A039383-1   ทิพย์วรรณ โอ่เอี่ยม และจักรพงษ์ หิมะคุณ 1 1 09/09/2020 12:28:07 1 -
5 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 1 1 09/09/2020 15:22:50 1 รายได้ >=10,000 บาท
6 A324792-1   รภัสศา ทนสีราช 1 1 09/09/2020 16:31:27 1 รายได้ >=10,000 บาท
7 A314948-4   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 1 09/09/2020 22:34:20 1 รายได้ >=10,000 บาท
8 TH366433-1   SE CHOEUN 1 1 10/09/2020 19:06:39 1 รายได้ >=10,000 บาท
9 B231902-1   วิพัฒน์ เพ็งจันทอง 2 1 11/09/2020 19:59:05 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
10 A153705-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 1 1 12/09/2020 14:32:56 1 รายได้ >=10,000 บาท
11 A519791-2   ฉลอง วิชัยสืบ 1 1 13/09/2020 1 -
12 B267133-1   อนุชิต ศรีม่วง 1 1 14/09/2020 14:03:09 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
13 A704473-1   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายดี เจ ซี 2 2 14/09/2020 19:38:28 2 รายได้ >=10,000 บาท
14 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 1 15/09/2020 09:13:35 1 รายได้ >=10,000 บาท
15 TH089765-1   MAO VANNARY 2 1 16/09/2020 20:52:34 1 รายได้ >=10,000 บาท
16 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 2 2 17/09/2020 11:17:21 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
17 A022031-1   บจ.ไฟว์สตาร์ เน็ทเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง 1 1 17/09/2020 16:37:02 1 รายได้ >=10,000 บาท
18 A346578-1   ชมภัช คานมะโน +สมหมาย คานมะโน 2 2 17/09/2020 16:50:14 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
19 B181372-3   สุกฤษฏิ์ ชินฝั่น 1 1 17/09/2020 20:41:08 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
20 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 1 17/09/2020 21:45:55 1 รายได้ >=10,000 บาท
21 A314948-1   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 1 18/09/2020 15:23:42 1 รายได้ >=10,000 บาท
22 A513246-1   วิไล หาญอุดมศักดิ์ 1 1 19/09/2020 16:38:20 1 -
23 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 1 1 19/09/2020 21:17:19 1 รายได้ >=10,000 บาท
24 TH089758-1   KEO LEAKHENA+ MAO VANNARY 1 1 19/09/2020 23:00:31 1 รายได้ >=10,000 บาท
25 A065071-1   เพ็ญจันทร์+ซังไฮ้ แซ่เตียว 1 2 20/09/2020 1 รายได้ >=10,000 บาท
26 TH430334-1   SOK CHANTHIM 1 1 20/09/2020 20:11:42 1 -