รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 B099160-1   วราภรณ์ บูชา 5 5 03/05/2022 21:34:37 5 รายได้ >=10,000 บาท
2 TH418359-12   CHHUN SOKLY 5 5 04/05/2022 16:38:41 5 รายได้ >=10,000 บาท
3 TH312839-1   กิตติพัทธ์ สนธิสูข 1 1 05/05/2022 1 -
4 B099864-1    สุทธิพันธ์ ปุณยามาศ 2 2 05/05/2022 22:07:08 2 รายได้ >=10,000 บาท
5 B200805-1   LY RONG 5 5 05/05/2022 23:13:53 5 รายได้ >=10,000 บาท
6 B099138-1   พุฒิสรรค์ บูชา 5 5 08/05/2022 20:33:03 5 รายได้ >=10,000 บาท
7 B020493-1   PRING KONG 5 5 10/05/2022 18:18:02 5 รายได้ >=10,000 บาท
8 A153705-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 5 5 10/05/2022 19:49:25 5 รายได้ >=10,000 บาท
9 B250697-1   KHOEM NEANG 5 5 10/05/2022 23:23:27 5 รายได้ >=10,000 บาท
10 B191345-1   SUONG SOKLEK 7 7 11/05/2022 14:40:40 7 รายได้ >=10,000 บาท
11 A000578-1   พัทธนันท์ เหมทนาม+ สุริยา วิชาผง 5 5 11/05/2022 22:02:08 5 รายได้ >=10,000 บาท
12 B206414-1   SEK NEANG 5 5 11/05/2022 23:33:52 5 รายได้ >=10,000 บาท
13 B291758-1   KENG SREYOUN 1 1 12/05/2022 21:04:48 1 -
14 B221635-1   KHANN SAVOEUN 1 1 12/05/2022 21:12:25 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
15 B045552-1   ZIN MAR THANT 5 5 12/05/2022 21:36:27 5 รายได้ >=10,000 บาท
16 B046006-3   นันทภัค สกุลภู่ธนาภูมิ 5 5 12/05/2022 23:16:08 5 รายได้ >=10,000 บาท
17 B021343-1   นางสาววิไล ภู่ทอง + วีระชัย ยิ่งเมือง 5 5 12/05/2022 23:29:43 5 รายได้ >=10,000 บาท
18 TH028914-3   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 1 13/05/2022 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
19 B072853-1   WIN KYI 5 5 13/05/2022 11:57:21 5 รายได้ >=10,000 บาท
20 B052045-1   สมเกียรติ์ ภู่ทอง 5 5 13/05/2022 12:27:28 5 รายได้ >=10,000 บาท
21 KH005155-1   SORN SARIN 5 5 13/05/2022 14:24:07 5 รายได้ >=10,000 บาท
22 B188361-1   OENG NEAM 5 5 13/05/2022 14:27:04 5 รายได้ >=10,000 บาท
23 B289369-1   นุ จงจิตวงศ์ 5 5 13/05/2022 15:33:26 5 รายได้ >=10,000 บาท
24 B294093-1   สันต์ทัศน์ จงจิตวงศ์ 1 1 13/05/2022 15:37:51 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
25 A159462-1   ยุพิน เมืองอินทร์ 1 5 5 13/05/2022 16:57:03 5 รายได้ >=10,000 บาท
26 B087004-1   DAW MAY ZIN THANT ... 5 5 13/05/2022 17:41:03 5 รายได้ >=10,000 บาท
27 TH020403-7   AN PHANY + SAOM RONG 5 5 13/05/2022 18:42:43 5 รายได้ >=10,000 บาท
28 B023766-1   นางนิดา เหลาหเรณู 5 5 13/05/2022 19:01:48 5 รายได้ >=10,000 บาท
29 B228388-1   สมศักดิ์ รัตนวิจิตร 5 5 13/05/2022 20:13:42 5 รายได้ >=10,000 บาท
30 B087018-1   SU YADA NA ... 5 5 13/05/2022 21:05:50 5 รายได้ >=10,000 บาท
31 B071533-1   U AUNG THAN HTIKE ... 5 6 13/05/2022 21:54:43 5 รายได้ >=10,000 บาท
32 TH315607-1   ปัญญา + นุชนาฎ สาสะ 5 5 13/05/2022 22:44:15 5 รายได้ >=10,000 บาท
33 A519791-1   ฉลอง วิชัยสืบ 5 5 14/05/2022 5 รายได้ >=10,000 บาท
34 KH005655-2   SEM SINO + SIEM SOK AUN 1 1 14/05/2022 11:43:35 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
35 B271162-1   ศันศนีย์ แสงศิวะฤทธิ์ 2 2 14/05/2022 12:04:28 2 รายได้ >=10,000 บาท
36 A339277-1   อุทัย งามระลึก 1 1 14/05/2022 13:13:53 1 -
37 B194810-1   MEAN SOKLANG CHHOEM SARITH 5 5 14/05/2022 13:39:19 5 รายได้ >=10,000 บาท
38 B236168-2   ท้าววงจิด เมงว่าง 5 5 14/05/2022 13:54:43 5 รายได้ >=10,000 บาท
39 B205646-1   ROS CHNNY 5 5 14/05/2022 14:58:07 5 รายได้ >=10,000 บาท
40 B192429-1   KHUN SIMCHHENG 5 5 14/05/2022 15:50:32 5 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
41 B281100-1   YEN MUON 1 1 14/05/2022 16:08:36 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
42 B236168-1   ท้าววงจิด เมงว่าง 5 5 14/05/2022 17:13:17 5 รายได้ >=10,000 บาท
43 B229371-1   HIEK ETR + KONG SYNAN 5 5 14/05/2022 17:22:40 5 รายได้ >=10,000 บาท
44 A485015-1   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 5 5 14/05/2022 17:23:39 5 รายได้ >=10,000 บาท
45 TH065697-1   LON PHATH LOV 3 1 14/05/2022 17:24:56 1 รายได้ >=10,000 บาท
46 TH020403-1   AN PHANY + SAOM RONG 5 5 14/05/2022 19:18:49 5 รายได้ >=10,000 บาท
47 B179183-1   HOEM SREYTOUCH 5 5 14/05/2022 19:54:17 5 รายได้ >=10,000 บาท
48 B192581-1   KEAN CHENDA+ THO NHOEM 5 5 14/05/2022 20:27:58 5 รายได้ >=10,000 บาท
49 A002887-1   พัทธนันท์ เหมทนาม + สุริยา วิชาผง 5 5 14/05/2022 21:22:17 5 รายได้ >=10,000 บาท
50 TH313333-1   สายรุ้ง มีสิน 5 5 14/05/2022 21:33:57 5 รายได้ >=10,000 บาท
51 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 5 5 14/05/2022 21:37:16 5 รายได้ >=10,000 บาท
52 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 5 5 14/05/2022 21:51:35 5 รายได้ >=10,000 บาท
53 B200805-5   LY RONG 5 5 14/05/2022 21:57:24 5 รายได้ >=10,000 บาท
54 B228927-1   CHOEM KAYA 1 1 14/05/2022 22:14:31 1 รายได้ >=10,000 บาท
55 KH006255-9   SEM NAKRY 5 5 14/05/2022 23:05:03 5 รายได้ >=10,000 บาท
56 TH020395-9   HOR LEANG KHIM 1 1 15/05/2022 11:22:37 1 รายได้ >=10,000 บาท
57 B071480-3   น.ส ลัดดาวัลย์ เหลาหเรณู 5 5 16/05/2022 14:26:48 5 รายได้ >=10,000 บาท
58 B072292-13   U THEIN WIN ... 5 5 16/05/2022 14:27:51 5 รายได้ >=10,000 บาท
59 B292038-2   VA SOPHEA 1 1 16/05/2022 22:41:02 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
60 A000165-1   บจ.มั่งมี ทีวีกรุ๊ป 2 1 17/05/2022 17:09:03 1 รายได้ >=10,000 บาท
61 TH261431-1   วิลาสินี ใจซื่อ 1 1 17/05/2022 18:37:30 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
62 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 19/05/2022 14:05:43 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
63 TH007097-1   ปาริชาติ วรแสง 1 1 19/05/2022 17:01:52 1 -
64 A756862-1   CHHEAN RINA 1 2 19/05/2022 20:33:55 1 รายได้ >=10,000 บาท
65 B209061-1   VITH MEAS 5 5 19/05/2022 21:37:59 5 รายได้ >=10,000 บาท
66 B313494-1   NOM NHEM PHON SOPHEAP 1 2 19/05/2022 22:06:43 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
67 B290334-1   KHOEM BORITH 1 1 19/05/2022 22:12:42 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
68 A653269-1   NANN BORANA 3 3 19/05/2022 23:43:59 3 รายได้ >=10,000 บาท
69 A690812-8   CHHEAN SOPHEAP 2 2 20/05/2022 18:35:58 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
70 B296284-1   SEM SOY 1 1 20/05/2022 20:57:27 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
71 B197758-1   SORN PISETH 5 5 20/05/2022 20:59:42 5 รายได้ >=10,000 บาท
72 B324811-1   นัฎศ์ชุดา พาลัย 1 1 21/05/2022 18:10:52 1 -
73 B192444-1   CHEA SOTHEARIN 1 1 21/05/2022 21:23:33 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
74 B192743-1   SROEUN CHANTHOEUN 1 1 21/05/2022 21:26:52 1 รายได้ >=10,000 บาท
75 B207191-1   SHOU VANNSHAK AND NEANG SOKHA 1 2 21/05/2022 22:02:43 1 รายได้ >=10,000 บาท
76 B205823-1   ท.หล้าเพ็ด ไชลีช้ง 2 2 22/05/2022 14:04:45 2 รายได้ >=10,000 บาท
77 A690812-1   CHHEAN SOPHEAP 2 1 22/05/2022 17:03:09 1 รายได้ >=10,000 บาท
78 B244992-1   SORN LEANG 1 1 22/05/2022 21:13:52 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
79 B210534-1   CHORN SREU 2 2 22/05/2022 22:13:12 2 รายได้ >=10,000 บาท
80 TH101796-1   RAY LORN + MEAS PANG 2 2 23/05/2022 14:49:59 2 รายได้ >=10,000 บาท
81 A154715-1   อรุณ ปิตุเรศ + ปิ่นอุมา กิตติกาญจนานนท์ 1 1 23/05/2022 15:35:46 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
82 TH418359-1   CHHUN SOKLY 2 3 23/05/2022 20:48:16 2 รายได้ >=10,000 บาท
83 B273828-1   MATH YANN 1 1 23/05/2022 22:19:11 1 -
84 B043718-1   NGIM THIDA 1 1 23/05/2022 22:41:37 1 -
85 TH317477-1   พีระพัฒน์ สาสะ 2 2 23/05/2022 23:42:32 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
86 B267416-1   HON SENGHAI 5 5 24/05/2022 15:56:53 5 รายได้ >=10,000 บาท
87 A921622-1   CHHOEUN + CHHEAN CHHORN 1 1 24/05/2022 15:59:35 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
88 A212431-1   ละออง นวลประดิษฐ์ 1 1 1 24/05/2022 19:38:07 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
89 KH005653-1   SORN SAREN 4 5 24/05/2022 22:31:02 4 รายได้ >=10,000 บาท
90 B292038-1   VA SOPHEA 1 1 24/05/2022 22:32:29 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท