รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH281425-1   นงเยาว์ งามฉวี + มนตรี ธนาภรณ์ 2 2 02/06/2021 14:07:29 2 รายได้ >=10,000 บาท
2 B069697-1   OU TOUCH 1 1 03/06/2021 10:11:31 1 รายได้ >=10,000 บาท
3 TH165343-3   สุพัตรา มิตตัสสะ 1 1 08/06/2021 14:08:06 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
4 A212431-1   ละออง นวลประดิษฐ์ 1 1 1 08/06/2021 17:55:12 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
5 B206239-1   จันทร์ประภา ประเศรษฐานนท์ 2 2 08/06/2021 23:43:19 2 รายได้ >=10,000 บาท
6 A519791-1   ฉลอง วิชัยสืบ 2 2 09/06/2021 11:41:17 2 รายได้ >=10,000 บาท
7 A519791-2   ฉลอง วิชัยสืบ 2 1 09/06/2021 13:34:56 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
8 B228388-1   สมศักดิ์ รัตนวิจิตร 2 2 09/06/2021 21:35:26 2 รายได้ >=10,000 บาท
9 B021343-1   นางสาววิไล ภู่ทอง + วีระชัย ยิ่งเมือง 1 1 10/06/2021 20:18:41 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
10 B264293-1   กัญญ์วรา คำฝั้น 1 1 11/06/2021 19:32:41 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
11 B012563-8   HENG BELA+ VEN CHANTRA 2 2 12/06/2021 12:25:08 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
12 TH418359-12   CHHUN SOKLY 2 2 12/06/2021 22:34:00 2 รายได้ >=10,000 บาท
13 A485015-1   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 1 2 12/06/2021 23:29:55 1 รายได้ >=10,000 บาท
14 A639778-1   สุธรรม ทองหญีต 2 2 13/06/2021 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
15 TH483398-1   สราญรัตน์ หงษ์อนันต์ 1 2 13/06/2021 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
16 A039383-1   ทิพย์วรรณ โอ่เอี่ยม และจักรพงษ์ หิมะคุณ 1 2 13/06/2021 11:09:01 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
17 A468339-1   นุชจิรา คีรีธีรกุล 2 1 13/06/2021 13:01:40 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
18 TH498135-1   บุญเติม มังประโคน 2 3 13/06/2021 13:31:22 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
19 TH330911-1   ศรีวรินทร์ โชคไพเรืองโสม 1 1 13/06/2021 14:28:09 1 -
20 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 2 13/06/2021 16:27:08 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
21 TH028914-3   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 13/06/2021 16:27:48 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
22 A285144-1   บจ.เจซี พญาอินทรี กรุ๊ป 2 2 13/06/2021 21:43:08 2 รายได้ >=10,000 บาท
23 TH020403-1   AN PHANY + SAOM RONG 1 1 13/06/2021 23:01:01 1 รายได้ >=10,000 บาท
24 TH020403-4   AN PHANY + SAOM RONG 1 1 13/06/2021 23:01:42 1 รายได้ >=10,000 บาท
25 A346578-1   ชมภัช คานมะโน +สมหมาย คานมะโน 2 1 14/06/2021 13:59:30 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
26 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 2 14/06/2021 15:39:41 1 รายได้ >=10,000 บาท
27 A324792-1   รภัสศา ทนสีราช 2 2 14/06/2021 17:20:42 2 รายได้ >=10,000 บาท
28 A000355-1   THE EGLE 1 1 14/06/2021 17:22:23 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
29 A702244-3   MEY SOKNAK 2 2 14/06/2021 17:27:59 2 รายได้ >=10,000 บาท
30 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 2 2 14/06/2021 18:34:35 2 รายได้ >=10,000 บาท
31 A000154-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 2 2 14/06/2021 20:55:38 2 รายได้ >=10,000 บาท
32 A719631-1   SENG NARY 1 1 14/06/2021 20:56:48 1 รายได้ >=10,000 บาท
33 A287033-1   วรณี ซูแสวงทรัพย์ + ชัยวุธ พินิจการ 1 1 14/06/2021 21:07:19 1 รายได้ >=10,000 บาท
34 TH091664-1   ประสิทธิ์ + สุวิมล ผิวเพชร 1 1 14/06/2021 22:05:44 1 -
35 B020493-1   PRING KONG 2 1 14/06/2021 22:06:32 1 รายได้ >=10,000 บาท
36 KH005155-1   SORN SARIN 1 2 14/06/2021 22:54:48 1 รายได้ >=10,000 บาท
37 A153703-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 1 15/06/2021 14:15:54 1 รายได้ >=10,000 บาท
38 TH143471-1   จันทร์ทิพย์ ศักดิ์ศรีมณีวงศ์ 1 1 15/06/2021 17:48:33 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
39 B202736-1   NHOEM POV 2 2 15/06/2021 21:52:02 2 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
40 TH435631-1   KOEM VANNA 1 1 15/06/2021 21:59:12 1 รายได้ >=10,000 บาท