รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นซ้าย1-ขวา1 ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH329429-1   ชนมณี บูรณะฤทธิ์ 1 1 01/09/2021 14:05:36 1 -
2 A156562-1   บจ. เอ็น.เค.พาวเวอร์ กรุ๊ป 2 2 04/09/2021 23:18:35 2 รายได้ >=10,000 บาท
3 B228388-1   สมศักดิ์ รัตนวิจิตร 2 3 05/09/2021 15:51:26 2 รายได้ >=10,000 บาท
4 B191345-1   SUONG SOKLEK 1 1 06/09/2021 13:57:32 1 รายได้ >=10,000 บาท
5 A641799-1   MR.PRUM DARA 1 2 09/09/2021 15:22:26 1 รายได้ >=10,000 บาท
6 A504461-1   ภิรญา จัณจ์คชภัค 1 1 09/09/2021 15:38:20 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
7 TH281425-1   นงเยาว์ งามฉวี + มนตรี ธนาภรณ์ 2 2 10/09/2021 10:27:55 2 รายได้ >=10,000 บาท
8 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 10/09/2021 20:28:04 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
9 B188361-1   OENG NEAM 1 1 10/09/2021 21:23:21 1 รายได้ >=10,000 บาท
10 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 2 2 10/09/2021 22:38:20 2 รายได้ >=10,000 บาท
11 B226954-1   MARNG SINART 1 1 10/09/2021 22:47:58 1 รายได้ >=10,000 บาท
12 A153703-1   บจ.อาร์วี เจแอนด์ซี 2 2 11/09/2021 11:28:56 2 รายได้ >=10,000 บาท
13 KH005653-1   SORN SAREN 2 2 11/09/2021 16:46:29 2 รายได้ >=10,000 บาท
14 B012563-8   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 1 11/09/2021 20:10:55 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
15 B020493-1   PRING KONG 2 2 11/09/2021 22:57:18 2 รายได้ >=10,000 บาท
16 B294967-2   อุบลรัตน์ กองสุข 1 1 12/09/2021 09:16:30 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
17 TH281425-2   นงเยาว์ งามฉวี + มนตรี ธนาภรณ์ 1 1 12/09/2021 15:33:39 1 รายได้ >=10,000 บาท
18 A212431-1   ละออง นวลประดิษฐ์ 1 1 1 12/09/2021 16:11:32 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
19 KH006255-9   SEM NAKRY 2 2 12/09/2021 16:43:36 2 รายได้ >=10,000 บาท
20 TH418359-12   CHHUN SOKLY 2 3 12/09/2021 16:47:00 2 รายได้ >=10,000 บาท
21 B297686-3   พัชสุดาภรณ์ เรืองทอง 1 1 12/09/2021 20:49:59 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
22 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 12/09/2021 22:00:31 2 รายได้ >=10,000 บาท
23 KH005155-1   SORN SARIN 2 2 12/09/2021 22:44:14 2 รายได้ >=10,000 บาท
24 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 2 2 13/09/2021 10:02:53 2 รายได้ >=10,000 บาท
25 TH140571-3   ภูภูมิ กองมณี 1 1 13/09/2021 10:12:33 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
26 A468339-1   นุชจิรา คีรีธีรกุล 2 2 13/09/2021 13:25:07 2 รายได้ >=10,000 บาท
27 B307242-9   พลอยนิศา ศิริทูลธรรม 1 1 13/09/2021 20:54:31 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
28 B021343-1   นางสาววิไล ภู่ทอง + วีระชัย ยิ่งเมือง 2 2 14/09/2021 16:16:52 2 รายได้ >=10,000 บาท
29 A015108-1   นพรัตน์ แดงเย็น 1 1 14/09/2021 22:42:47 1 รายได้ >=10,000 บาท
30 TH435631-1   KOEM VANNA 2 2 14/09/2021 22:46:24 2 รายได้ >=10,000 บาท
31 KH005155-2   SORN SARIN 2 2 14/09/2021 22:47:48 2 รายได้ >=10,000 บาท
32 A339277-1   อุทัย งามระลึก 1 1 14/09/2021 23:10:19 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
33 A014458-1   นพรัตน์ แดงเย็น 1 1 14/09/2021 23:14:24 1 รายได้ >=10,000 บาท
34 A519791-1   ฉลอง วิชัยสืบ 2 2 15/09/2021 2 รายได้ >=10,000 บาท
35 A519791-2   ฉลอง วิชัยสืบ 1 1 15/09/2021 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
36 TH522823-1   ชุมพล คลี่บำรุง 1 1 15/09/2021 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
37 TH367203-1   ดำรงค์ศักดิ์ ฤทธิ์รงค์ 1 1 15/09/2021 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
38 B146656-1   NAY CHHUNEANG 2 2 15/09/2021 14:40:50 2 รายได้ >=10,000 บาท
39 A756862-1   CHHEAN RINA 2 2 15/09/2021 17:20:13 2 รายได้ >=10,000 บาท
40 A096135-1   ช่อผกา ไชยพะยันต์ 1 1 15/09/2021 20:37:37 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
41 B206414-1   SEK NEANG 2 2 16/09/2021 23:18:41 2 รายได้ >=10,000 บาท
42 TH148773-1   NAN MYA AUNG + SAI TIN MAUNG 2 2 17/09/2021 2 รายได้ >=10,000 บาท
43 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 2 17/09/2021 13:10:06 1 รายได้ >=10,000 บาท
44 B069243-1   VONG SOPHY 2 2 17/09/2021 20:57:01 2 รายได้ >=10,000 บาท
45 B099160-1   วราภรณ์ บูชา 2 2 17/09/2021 22:16:54 2 รายได้ >=10,000 บาท
46 A159462-1   ยุพิน เมืองอินทร์ 1 1 2 18/09/2021 13:26:29 1 รายได้ >=10,000 บาท
47 TH020395-1   HOR LEANG KHIM 2 2 18/09/2021 16:56:20 2 รายได้ >=10,000 บาท
48 B099138-1   พุฒิสรรค์ บูชา 2 2 18/09/2021 19:13:38 2 รายได้ >=10,000 บาท
49 A468337-1   กชนิภา วิทยาวิมล 1 2 18/09/2021 20:11:04 1 รายได้ >=10,000 บาท
50 TH028914-3   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 2 2 19/09/2021 2 รายได้ >=10,000 บาท
51 TH486091-1   ธิตา ก้อนแพง 1 1 19/09/2021 11:08:14 1 รายได้ 5,000 - 9,999 บาท
52 A307845-1   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 2 2 19/09/2021 13:07:31 2 รายได้ >=10,000 บาท
53 A039383-1   ทิพย์วรรณ โอ่เอี่ยม และจักรพงษ์ หิมะคุณ 1 2 19/09/2021 14:23:22 1 รายได้ >=10,000 บาท
54 TH101796-1   RAY LORN + MEAS PANG 2 2 19/09/2021 15:47:24 2 รายได้ >=10,000 บาท