รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น PT ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH349517-1   ฤทัยภัทร อินทรศร 1 1 03/01/2019 14:22:04 1 -
2 TH421080-1   นารี กล่อมอินทร์ 1 1 03/01/2019 16:11:17 1 -
3 B206907-1   HOEM YARY 1 1 05/01/2019 19:28:38 1 -
4 A670923-1   ธนิดา ดิษยาธนาดุล 1 1 06/01/2019 14:02:21 1 -
5 A977072-1   หลี แซ่วั่ง 1 1 07/01/2019 12:01:12 1 -
6 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 1 08/01/2019 15:01:10 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
7 TH426223-1   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 08/01/2019 15:54:51 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
8 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 1 1 09/01/2019 16:39:35 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
9 A310021-1   บริษัท พีเอ็น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด 1 1 09/01/2019 19:14:25 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
10 A482839-3   กนกวรรณ คัญใหญ่ 1 1 10/01/2019 12:57:35 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
11 B055822-1   ภัครดา ปั้นมณี 1 1 11/01/2019 10:23:45 1 -
12 TH020395-1   HOR LEANG KHIM 1 1 11/01/2019 17:50:09 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
13 TH366433-1   SIK CHOEUN 2 1 11/01/2019 18:40:24 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
14 B214726-1   KAK KUNTHEA 1 1 12/01/2019 18:06:30 1 -
15 TH366435-1   CHIV SOTIN 1 1 12/01/2019 18:27:14 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
16 A641799-1   MR.PRUM DARA 1 1 12/01/2019 22:22:49 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
17 B200762-1   กันตยา มาเที่ยง 1 1 13/01/2019 16:38:48 1 -
18 TH433608-1   อนนต์ + สมนภา โพธิ์ศรีสม 1 1 14/01/2019 09:26:29 1 -
19 A756861-1   SRENG MENGCHHEANG 1 1 14/01/2019 10:00:52 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
20 B155951-1   วราภรณ์ วรรณโสภา 1 1 14/01/2019 14:14:10 1 -
21 TH469511-1   โชคชัย พันธะมุย 1 1 14/01/2019 16:29:31 1 -
22 A811346-1   SRENG MENGCHHEANG 1 1 15/01/2019 14:32:06 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
23 A756861-4   SRENG MENGCHHEANG 1 1 15/01/2019 14:33:19 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
24 TH472728-1   TOUKTA KEOSINGKHAM 1 1 15/01/2019 16:53:28 1 -
25 TH268346-1   ธนภร จำปาวงษ์ 1 1 15/01/2019 22:02:05 1 -
26 A324792-1   รภัสศา ทนสีราช 1 1 16/01/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
27 TH060405-1   สุปราณี สังขยิ้มพันธุ์ 1 1 16/01/2019 11:18:49 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
28 TH430334-1   SOK CHANTHIM 2 1 16/01/2019 12:02:44 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
29 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 16/01/2019 15:30:53 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
30 TH460267-1   CHANN ROTHA 1 1 16/01/2019 16:00:44 1 -
31 A921622-1   CHHOEUN + CHHEAN CHHORN 1 1 16/01/2019 19:49:33 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
32 TH352352-1   สมพร วงศ์มาสา 1 1 17/01/2019 14:46:36 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
33 TH173446-1   ศรัญญา ป้านวัน 1 1 17/01/2019 19:28:15 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท