รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น PT ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH426223-1   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 04/12/2018 11:43:56 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
2 B099101-1   MR.CHEA POV MRS.PHAN LIHOU 1 1 05/12/2018 13:21:52 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
3 A756862-1   CHHEAN RINA 1 1 06/12/2018 12:30:16 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
4 TH466292-1   LAE PHONEDAVONG 1 1 09/12/2018 12:49:49 1 -
5 TH465934-1   PHONE OUDOM 1 1 09/12/2018 12:52:42 1 -
6 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 1 1 09/12/2018 15:22:22 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
7 B150195-1   กนกกร ฤทธิ์รงค์ 1 1 09/12/2018 16:50:37 1 -
8 A756861-1   SRENG MENGCHHEANG 1 1 09/12/2018 17:22:39 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
9 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 10/12/2018 17:19:59 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
10 B055822-1   ภัครดา ปั้นมณี 1 1 10/12/2018 21:07:42 1 -
11 A239152-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 1 1 11/12/2018 17:23:14 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
12 B200805-1   LY RONG 1 1 11/12/2018 18:13:10 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
13 A908959-1   นวน พรมประโคน 1 1 11/12/2018 21:15:37 1 -
14 TH350885-1   รังสิต ทองสินธุ์ 1 1 12/12/2018 17:05:27 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
15 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 13/12/2018 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
16 A652758-1   นีรชา หนูสุข 1 1 13/12/2018 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
17 B200762-1   กันตยา มาเที่ยง 1 1 13/12/2018 09:56:29 1 -
18 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 1 1 13/12/2018 12:07:35 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
19 A555313-1   อาพร เทศนิยม 1 1 13/12/2018 12:19:34 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
20 TH433608-1   อนนต์ + สมนภา โพธิ์ศรีสม 1 1 14/12/2018 19:08:15 1 -
21 A977072-2   หลี แซ่วั่ง 1 1 14/12/2018 21:16:33 1 -
22 A321916-9   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 14/12/2018 22:35:46 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
23 A519791-2   ฉลอง วิชัยสืบ 1 1 15/12/2018 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
24 A020374-1   สะฮวน มิ่งมาลี 1 1 15/12/2018 15:48:07 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
25 B155951-1   วราภรณ์ วรรณโสภา 1 1 15/12/2018 17:59:41 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
26 A468337-2   กชนิภา วิทยาวิมล 1 1 15/12/2018 18:23:36 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท