รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น PT ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 1 1 01/02/2019 16:25:58 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
2 B067700-1   ด.ต.ชัยสิทธิ์ ิทองวิเศษ 1 1 05/02/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
3 TH456728-1   PHOMMY KEOSINGKHAM 1 1 07/02/2019 12:11:44 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
4 B122722-2   จารุจันทร์ กรุณา 1 1 07/02/2019 22:35:48 1 -
5 A900412-1   กรรณิกา + พัฒนา ธรรมวันนา 1 1 09/02/2019 19:18:07 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
6 TH366433-1   SIK CHOEUN 1 1 10/02/2019 17:41:50 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
7 TH302113-1   BOUNTHONG PHAPHONE 1 1 10/02/2019 18:04:40 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
8 TH123252-1   บุญทรัพย์ รักษาพราหมณ์ 1 1 12/02/2019 17:15:15 1 -
9 A000885-1   สะฮวน มิ่งมาลี 1 1 12/02/2019 20:18:47 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
10 A321916-9   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 13/02/2019 10:15:00 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
11 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 1 1 14/02/2019 10:16:31 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
12 A863701-2   ทวี ขวัญเมือง 1 1 14/02/2019 10:51:40 1 -
13 TH033111-1   ปัญจรัศม์ + สุทิน วัฒนกูล 1 1 14/02/2019 14:31:38 1 -
14 B205681-1   CHHOEURN TOLA 1 1 14/02/2019 16:23:40 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
15 TH419653-1   HAK SREY NUTH 1 1 14/02/2019 20:22:00 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
16 B204967-1   LEUK CHANLY MAK SOTH 1 1 14/02/2019 20:58:32 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
17 TH320713-1   SAM HUKLY 1 1 15/02/2019 11:33:49 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
18 A318867-1   อำนวย สาระจิตต์ 1 1 15/02/2019 15:18:43 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
19 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 1 15/02/2019 21:19:41 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
20 TH349517-1   ฤทัยภัทร อินทรศร 1 1 16/02/2019 16:17:07 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
21 TH465934-1   PHONE OUDOM 1 1 17/02/2019 12:26:44 1 -
22 B082789-1   OEURN MOUYCHHENG 1 1 17/02/2019 15:06:52 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
23 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 18/02/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
24 TH445349-1   สาลี สันขาว 1 1 18/02/2019 12:31:49 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
25 B012563-8   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 1 18/02/2019 13:31:15 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
26 A293193-1   สมมารถ นิ่มนวล 1 1 18/02/2019 13:38:52 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
27 A290467-1   ชนะ ฉ่ำบุญ และ อำไพ โตสิงห์ 1 1 18/02/2019 14:29:18 1 -
28 B206040-1   NUON PISITH 1 1 18/02/2019 14:42:55 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
29 B218542-1   CHEAM TREA 1 1 18/02/2019 18:48:24 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
30 A021132-1   อำนวย + จอมพล รัตนจำนงค์ 1 1 1 19/02/2019 11:59:40 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
31 TH460267-1   CHANN ROTHA 1 1 19/02/2019 12:55:57 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
32 TH367203-1   ดำรงค์ศักดิ์ ฤทธิ์รงค์ 1 1 19/02/2019 14:01:59 1 -
33 TH315958-1   SUM SROS 1 1 19/02/2019 19:07:40 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
34 A020374-1   สะฮวน มิ่งมาลี 1 1 19/02/2019 21:57:26 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
35 A324792-1   รภัสศา ทนสีราช 1 1 19/02/2019 22:01:35 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
36 TH101796-1   RAY LORN + MEAS PANG 1 1 19/02/2019 22:02:51 1 -
37 B055822-1   ภัครดา ปั้นมณี 1 1 20/02/2019 11:44:03 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
38 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 20/02/2019 12:43:09 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
39 TH352352-1   สมพร วงศ์มาสา 1 1 20/02/2019 16:55:38 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
40 A641799-1   MR.PRUM DARA 1 1 20/02/2019 21:57:38 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
41 TH426223-1   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 2 2 21/02/2019 2 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
42 TH433594-1   เตียม ดวงจำปา 1 1 21/02/2019 1 -
43 TH426223-2   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 21/02/2019 12:41:22 1 -
44 TH426223-3   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 21/02/2019 12:45:32 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
45 TH470439-1   วิภากมล พูลเณร 1 1 21/02/2019 15:53:41 1 -
46 B134624-1   สุรินทร์ ชุมแน่น 1 1 21/02/2019 18:11:30 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
47 B101630-3   SOENG SAMET 1 1 21/02/2019 19:04:00 1 -
48 A468339-1   นุชจิรา คีรีธีรกุล 1 1 21/02/2019 19:13:16 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
49 TH178311-2   ฐิติรัตน์ กสินธุ์มานะวาท 1 1 21/02/2019 19:39:12 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท