รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น PT ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH367203-1   ดำรงค์ศักดิ์ ฤทธิ์รงค์ 1 1 07/04/2019 13:32:07 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
2 A822008-1   นรศักดิ์ พิทักษ์ 1 1 07/04/2019 15:33:27 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
3 TH366433-1   SIK CHOEUN 1 1 08/04/2019 12:07:34 1 -
4 A307845-2   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 1 1 08/04/2019 12:39:53 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
5 A468337-2   กชนิภา วิทยาวิมล 1 1 08/04/2019 17:18:30 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
6 TH464026-1   วันทกานต์ ทองเบญจมาศ 1 1 08/04/2019 21:24:44 1 -
7 B067700-1   ด.ต.ชัยสิทธิ์ ิทองวิเศษ 1 1 09/04/2019 14:47:22 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
8 TH266155-2   มาราตรี ชูรัตน์ 1 1 09/04/2019 15:39:01 1 -
9 TH055806-1   PHAN KEAK 1 1 09/04/2019 20:29:30 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
10 A000885-1   สะฮวน มิ่งมาลี 1 1 09/04/2019 22:01:20 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
11 A020374-1   สะฮวน มิ่งมาลี 1 1 09/04/2019 22:05:36 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
12 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 10/04/2019 13:55:49 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
13 B222580-1   บุญศรี บุตรวงค์ 1 1 10/04/2019 22:30:45 1 -
14 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 1 1 11/04/2019 18:39:51 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
15 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 12/04/2019 11:11:32 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
16 TH133938-1   อรทัย มิกโกสุม 1 1 12/04/2019 15:59:29 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
17 TH283527-1   นัทธมนต์ เมธารักษ์สิวดี 1 1 12/04/2019 21:12:29 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
18 A519791-2   ฉลอง วิชัยสืบ 1 1 16/04/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
19 TH352352-1   สมพร วงศ์มาสา 1 1 16/04/2019 13:57:43 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
20 B010049-1   ภัณฑิลา ฤทธิ์อร่าม 1 1 16/04/2019 14:36:06 1 -
21 A321916-9   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 17/04/2019 12:30:17 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
22 TH199428-1   นิรมิตร เครือเพียกุล 1 1 17/04/2019 15:23:08 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
23 A485015-1   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 1 1 17/04/2019 17:35:56 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
24 A301389-1   เลอศักดิ์ กิจบรรยงเลิศ 1 1 18/04/2019 10:57:53 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
25 TH433608-1   อนนต์ + สมนภา โพธิ์ศรีสม 1 1 19/04/2019 10:16:53 1 -
26 A725624-1   สุจินต์ จำปาทอง 1 1 19/04/2019 13:32:36 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
27 A042057-1   บจ.ธนญา เทรดดิ้ง จำกัด 1 1 19/04/2019 13:51:17 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
28 TH426223-1   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 19/04/2019 15:09:08 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
29 A324792-1   รภัสศา ทนสีราช 1 1 19/04/2019 20:23:11 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
30 A285144-1   บจ.เจซี พญาอินทรี กรุ๊ป 1 1 20/04/2019 11:26:42 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
31 TH465539-1   TOM VENSAVATH 1 1 20/04/2019 17:37:54 1 -
32 A246725-1   บริษัท รสสุคนธ์ 999 จำกัด 1 1 21/04/2019 11:25:12 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
33 B221285-1   มณี สูนาสวน 1 1 22/04/2019 12:18:51 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
34 TH101024-1   CHEA CHANNA + CHEA REAKSMEY 1 1 22/04/2019 19:37:25 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
35 A290467-1   ชนะ ฉ่ำบุญ และ อำไพ โตสิงห์ 1 1 22/04/2019 20:52:10 1 -
36 TH173446-1   ศรัญญา + วิทยา ป้านวัน 1 1 22/04/2019 21:28:08 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
37 TH342949-1   ไพรวัลย์ คุ้มสีไว 1 1 22/04/2019 21:32:49 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
38 B027668-3   อรกุลณา อินกิตติวรา 1 1 23/04/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
39 TH161973-1   อำนวย อุดมพันธ์ 1 1 23/04/2019 15:31:33 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
40 B099138-1   พุฒิสรรค์ บูชา 1 1 23/04/2019 15:43:52 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
41 B099160-1   วราภรณ์ ปุณยามาศ 1 1 23/04/2019 15:44:49 1 -
42 TH178311-2   ฐิติรัตน์ กสินธุ์มานะวาท 1 1 23/04/2019 15:59:39 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
43 TH426223-3   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 24/04/2019 1 -
44 A321917-1   นิธิพัฒน์ + เยาวเรช แซ่จึง 1 1 24/04/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
45 B076073-1   สมหมาย คำสงค์ 1 1 24/04/2019 12:46:18 1 -
46 A956556-1   ลำยอง กระต่าย + ขวัญตา พัฒนมาศ 1 1 24/04/2019 13:56:24 1 -
47 TH123252-1   บุญทรัพย์ รักษาพราหมณ์ 1 1 24/04/2019 17:02:16 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
48 A307845-1   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 1 1 24/04/2019 17:36:52 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
49 TH020395-1   HOR LEANG KHIM 1 1 24/04/2019 17:40:00 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
50 TH020395-9   HOR LEANG KHIM 1 1 24/04/2019 17:42:39 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
51 B204946-1   ศุภศิลป์ พัชรพรไพศาล 1 1 24/04/2019 21:04:57 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
52 A310021-1   บริษัท พีเอ็น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด 1 1 24/04/2019 21:32:24 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
53 A654239-1   นิคม + นภดล คำเลี้ยง 1 1 25/04/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
54 TH430334-1   SOK CHANTHIM 1 1 25/04/2019 12:46:33 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
55 A346578-1   ชมภัช คานมะโน +สมหมาย คานมะโน 1 1 25/04/2019 16:40:28 1 -
56 A343327-2   ณภาภัช ทองสำเร็จ 1 1 25/04/2019 17:44:37 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
57 A957755-1   SIE SAK 1 1 25/04/2019 19:03:36 1 -
58 TH173348-1   สนทยา โสสนุย 1 1 25/04/2019 19:03:55 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
59 B204967-1   LEUK CHANLY MAK SOTH 1 1 25/04/2019 19:19:36 1 -
60 TH059783-1   SAN SREYNUON 1 1 25/04/2019 19:22:09 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
61 B041434-1   PHAN ROMDUOL+ SEK CHHENG 1 1 25/04/2019 19:54:22 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
62 B199976-1   SENG NAKRY 1 1 25/04/2019 20:39:53 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
63 TH474153-1   ธนู ใจสูงเนิน 1 1 25/04/2019 21:37:13 1 -
64 A314164-1   วิชัย พุทธิพร + สุวรรณา พุทธิพร 1 1 25/04/2019 23:29:09 1 -