รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น PT ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 KH005155-1   SORN SARIN 1 1 02/08/2019 15:38:02 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
2 B226384-1   อรทัย เชียงเสือ 1 1 03/08/2019 13:18:45 1 -
3 B200805-1   LY RONG 1 1 05/08/2019 16:03:00 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
4 TH486091-1   ธิตา ก้อนแพง 1 1 06/08/2019 11:00:28 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
5 TH089765-1   MAO VANNARY 1 1 06/08/2019 13:12:19 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
6 A000885-1   บริษัท เจซี อินไฟไนท์ จำกัด 1 1 06/08/2019 22:19:26 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
7 A822008-1   นรศักดิ์ พิทักษ์ 1 1 07/08/2019 15:24:06 1 -
8 TH315958-1   SUM SROS 1 1 07/08/2019 19:03:32 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
9 TH455438-1   CHEA SREYPOV 1 1 07/08/2019 19:18:43 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
10 B223705-1   HUO SOKKHEANG 1 1 09/08/2019 09:11:53 1 -
11 TH291955-1   บุญยงค์ ศรีพอ 1 1 09/08/2019 11:58:15 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
12 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 1 1 09/08/2019 12:13:09 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
13 TH320713-1   SAM HUKLY 1 1 09/08/2019 19:45:13 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
14 A641799-1   MR.PRUM DARA 1 1 09/08/2019 22:21:00 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
15 B099160-1   วราภรณ์ +พุฒิสรรค์ บูชา 1 1 10/08/2019 13:55:27 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
16 TH428282-2   ท.ลาวมัวเน้ง เฮ้อ 1 1 10/08/2019 15:07:25 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
17 B159653-1   NAL SREYOEUR 1 1 10/08/2019 16:56:59 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
18 A519791-2   ฉลอง วิชัยสืบ 1 1 10/08/2019 21:51:18 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
19 A159462-1   ยุพิน เมืองอินทร์ 1 1 1 11/08/2019 09:42:57 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
20 TH256051-1   สาธิตา ดำริห์ 1 1 11/08/2019 17:04:25 1 -
21 B229413-1   MOUL SOTHEARY 1 1 11/08/2019 17:57:14 1 -
22 B176861-1   HENG TEANG 1 1 11/08/2019 18:04:32 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
23 KH006255-9   SEM NAKRY 1 1 12/08/2019 12:07:56 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
24 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 12/08/2019 15:02:46 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
25 TH020395-1   HOR LEANG KHIM 1 1 12/08/2019 16:36:11 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
26 TH020395-9   HOR LEANG KHIM 1 1 12/08/2019 16:39:53 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
27 TH101796-1   RAY LORN + MEAS PANG 1 1 12/08/2019 16:43:15 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
28 A953807-1   RIT SARET + BENG SRUON 1 1 12/08/2019 18:14:20 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
29 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 1 12/08/2019 18:17:05 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
30 B234066-1   SENG SAMNANG 1 1 12/08/2019 18:30:36 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
31 KH005118-1   SOK SOCHEAT 1 1 12/08/2019 18:41:28 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
32 B082789-1   OEURN MOUYCHHENG 1 1 12/08/2019 21:06:52 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
33 KH005765-1   YANG SREYMOM 1 1 13/08/2019 10:37:10 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
34 KH003873-1   KHIEV SOPHAL 1 1 13/08/2019 13:14:20 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
35 B176061-1   สมหมาย บุญระยอง 1 1 13/08/2019 17:54:09 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
36 A290537-2   ภาวัต มงคลทอง + พิชญาภา ยอดตรง 1 1 13/08/2019 18:40:02 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
37 B223569-1   SOK PHAT 1 1 13/08/2019 18:46:58 1 -
38 TH148773-1   NAN MYA AUNG + SAI TIN MAUNG 1 1 14/08/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
39 B236156-1   ท้าวลีหัว ว้า 1 1 14/08/2019 11:54:30 1 -
40 A051942-1   อรสินี+อชิรญา วงศ์ไชย 1 1 1 14/08/2019 12:26:47 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
41 A239152-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 1 1 14/08/2019 14:55:55 1 -
42 TH095613-1   SIT SOKHEAM 1 1 14/08/2019 19:57:03 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
43 A324792-1   รภัสศา ทนสีราช 1 1 14/08/2019 22:04:50 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
44 B176427-1   อ้อมใจ แดงบรรฑิต 1 1 14/08/2019 23:42:48 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
45 TH226063-1   วีรวิชญ์ จรูญศิริพุฒิพร 1 1 15/08/2019 11:43:46 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
46 TH123252-1   บุญทรัพย์ รักษาพราหมณ์ 1 1 15/08/2019 15:08:56 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
47 TH430334-1   SOK CHANTHIM 1 1 15/08/2019 19:04:24 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
48 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 1 1 16/08/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
49 B196580-1   จันทร์เพ็ญ พันมะวงค์ 1 1 16/08/2019 12:46:15 1 -
50 TH159957-1   LENNYL ESPINOSA GO 1 1 16/08/2019 15:57:51 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
51 TH173348-1   สนทยา โสสนุย 1 1 16/08/2019 17:32:11 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
52 TH168731-2   สุภัทรา ใสสอาด 1 1 16/08/2019 21:31:04 1 -
53 B020493-1   PRING KONG 1 1 18/08/2019 10:48:44 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
54 A020374-1   บริษัท เจซี อินไฟไนท์ จำกัด 1 1 18/08/2019 14:37:39 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
55 B221664-1   KHOEM CHUMNET 1 1 18/08/2019 17:49:20 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
56 TH481110-1   MAKARA VIN 1 1 18/08/2019 18:33:35 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
57 B204967-1   LEUK CHANLY MAK SOTH 1 1 18/08/2019 18:43:31 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
58 A446045-1   วินัย + มณีรัตน์ เจริญสวัสดิ์ 1 1 18/08/2019 20:44:18 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
59 TH468024-1   บุปผา ศรีสุข 1 1 19/08/2019 17:18:05 1 -
60 TH433829-1   YE SREYMAO 1 1 19/08/2019 19:42:47 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
61 TH366433-1   SE CHOEUN 1 1 19/08/2019 19:49:55 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
62 B111817-1   UNG RATANAK 1 1 20/08/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
63 B223375-1   LAV LENG MOM 1 1 20/08/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
64 TH366854-3   ONG SRENG 1 1 20/08/2019 12:37:03 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
65 A756862-1   CHHEAN RINA 1 1 20/08/2019 12:46:58 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
66 B119475-3   Mr.CHEA POV 1 1 20/08/2019 14:04:26 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
67 B099101-1   MR.CHEA POV MRS.PHAN LIHOU 1 1 20/08/2019 14:07:04 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
68 A654239-1   นิคม + นภดล คำเลี้ยง 1 1 20/08/2019 14:15:08 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
69 A648634-1   จุฬาลักษณ์ คุณวิชา 1 1 20/08/2019 15:01:38 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
70 B069243-1   VONG SOPHY 1 1 20/08/2019 15:26:39 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
71 B129597-1   EAN SREY 1 1 20/08/2019 15:35:05 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
72 A307845-2   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 1 1 20/08/2019 15:54:23 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
73 A333369-2   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 1 1 20/08/2019 16:26:55 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
74 B192581-1   KEAN CHENDA+ THO NHOEM 1 1 20/08/2019 16:56:32 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
75 A811346-1   SRENG THAVIN + NUON PISITH 1 1 20/08/2019 17:12:32 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
76 B212304-1   KUL MAP 1 1 20/08/2019 18:52:15 1 -
77 A704473-1   สุเทียน ดีแย้ม 1 1 20/08/2019 21:00:36 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
78 B233713-1   SOYENG PORS 1 1 21/08/2019 1 -
79 B215407-1   THOEM SREYREM 1 1 21/08/2019 10:28:21 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
80 A468339-1   นุชจิรา คีรีธีรกุล 1 1 21/08/2019 13:35:23 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
81 B200270-1   OENG SREYPOV 1 1 21/08/2019 16:06:08 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
82 B142054-1   CHHIN PHANG 1 1 21/08/2019 16:14:06 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
83 TH089758-1   KEO LEAKHENA+ MAO VANNARY 1 1 21/08/2019 16:17:05 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
84 A456757-2   กันตพัฒน์ บุษยมาส +ปักษา ธรรมบำรุง 1 1 22/08/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
85 KH005655-2   SEM SINO 1 1 22/08/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
86 TH488320-1   ธนากร ทองโผ + สุภิญญา อุษาวิลาวัณย์ 1 1 22/08/2019 17:49:53 1 -
87 B224544-1   BI SENGKEA 1 1 22/08/2019 18:50:34 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
88 TH459955-1   KORN SAVET 1 1 22/08/2019 19:09:01 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
89 TH040642-1   LAUT LAT 1 1 22/08/2019 19:18:59 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
90 TH446133-1   CHAY LEAP 1 1 22/08/2019 21:08:56 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
91 B178102-1   KORNG LIM 1 1 22/08/2019 21:25:22 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
92 B221018-1   CHEY SOCHEAT 1 1 22/08/2019 22:01:57 1 -
93 B223214-1   ณฐนนท์ เลิศวัฒนนนท์ 1 1 23/08/2019 11:26:18 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
94 B022196-1   จินตนา สินภักดี 1 1 23/08/2019 11:42:31 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
95 B033634-1   สิริลักษณ์ พ่วงช่อ 1 1 23/08/2019 12:51:32 1 -
96 A856719-1   สมทรง บูรณกุล 1 1 23/08/2019 15:22:28 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
97 TH020403-4   AN PHANY + SAOM RONG 1 1 23/08/2019 16:39:05 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
98 B186644-1   HUO NAVY 1 1 23/08/2019 16:40:47 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
99 TH020403-3   AN PHANY + SAOM RONG 1 1 23/08/2019 16:41:39 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
100 B224017-1   MAM SONANG 1 1 23/08/2019 16:45:04 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
101 B194810-1   MEAN SOKLANG 1 1 23/08/2019 17:18:36 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
102 TH240443-1   บุญนำ นาคประเสริฐ 1 1 23/08/2019 19:17:21 1 -
103 A446045-2   วินัย + มณีรัตน์ เจริญสวัสดิ์ 1 1 23/08/2019 19:49:12 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
104 B226954-1   MARNG SINART 1 1 23/08/2019 19:52:35 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
105 KH008253-1   MAM PUNLORK 1 1 23/08/2019 20:23:50 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท