รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น PT ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 TH020395-1   HOR LEANG KHIM 1 1 02/12/2019 17:57:46 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
2 TH133938-1   อรทัย มิกโกสุม 1 1 03/12/2019 17:55:56 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
3 B226384-1   อรทัย เชียงเสือ 1 1 06/12/2019 11:42:37 1 -
4 A268375-1   บริบูรณ์ คล้อยตระกูล 1 1 07/12/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
5 TH443984-1   OEUR VEASNA 1 1 07/12/2019 16:55:59 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
6 A000885-1   บริษัท เจซี อินไฟไนท์ จำกัด 1 1 08/12/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท