รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น PT ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 B119475-3   Mr.CHEA POV 1 1 03/06/2019 17:55:45 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
2 B176861-1   HENG TEANG 1 1 03/06/2019 23:18:35 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
3 B196580-1   จันทร์เพ็ญ พันมะวงค์ 1 1 04/06/2019 13:45:28 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
4 A822008-1   นรศักดิ์ พิทักษ์ 1 1 04/06/2019 16:28:11 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
5 A690812-1   CHHEAN SOPHEAP 1 1 04/06/2019 18:52:51 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
6 TH376141-1   ภัชราพร เพียรชอบ 1 1 05/06/2019 12:01:21 1 -
7 A690812-3   CHHEAN SOPHEAP 1 1 05/06/2019 13:47:38 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
8 A333369-1   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 1 1 05/06/2019 15:02:47 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
9 A688308-1   พินิจ ราชแสง 1 1 06/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
10 TH143289-1   ศศิธร นันตะลิ 1 1 06/06/2019 16:56:47 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
11 B196580-2   จันทร์เพ็ญ พันมะวงค์ 1 1 07/06/2019 11:54:37 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
12 TH446133-1   CHAY LEAP 1 1 08/06/2019 17:25:22 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
13 TH477030-1   แสวงหา รัตนวิจิตร 1 1 08/06/2019 20:01:42 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
14 B196580-3   จันทร์เพ็ญ พันมะวงค์ 1 1 08/06/2019 20:48:59 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
15 TH020395-9   HOR LEANG KHIM 1 1 09/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
16 B196580-9   จันทร์เพ็ญ พันมะวงค์ 1 1 09/06/2019 10:06:02 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
17 TH261038-1   KHUON CHANRY 1 1 09/06/2019 11:04:30 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
18 B129686-1   ญาณิศา สืบสำราญ 1 1 09/06/2019 11:21:45 1 -
19 B211482-1   LY MUY YI KHAIM MOT 1 1 09/06/2019 16:01:58 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
20 TH121380-1   สายชล เนตรหลับ 1 1 09/06/2019 16:14:15 1 -
21 TH433608-1   อนนต์ + สมนภา โพธิ์ศรีสม 1 1 09/06/2019 18:04:03 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
22 B200805-1   LY RONG 1 1 10/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
23 B069243-1   VONG SOPHY 1 1 10/06/2019 21:24:06 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
24 A519791-2   ฉลอง วิชัยสืบ 1 1 11/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
25 B224570-1   KEM RATHA 1 1 11/06/2019 12:03:58 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
26 TH460267-1   CHANN ROTHA 1 1 11/06/2019 20:45:08 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
27 A704473-1   สุเทียน ดีแย้ม 1 1 11/06/2019 22:39:34 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
28 TH426223-1   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 12/06/2019 11:39:38 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
29 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 1 1 12/06/2019 13:07:55 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
30 A446045-1   วินัย + มณีรัตน์ เจริญสวัสดิ์ 1 1 12/06/2019 14:07:50 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
31 A485015-1   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 1 1 12/06/2019 14:59:03 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
32 B176427-1   อ้อมใจ แดงบรรฑิต 1 1 12/06/2019 23:06:40 1 -
33 A065071-1   เพ็ญจันทร์+ซังไฮ้ แซ่เตียว 1 1 13/06/2019 11:20:14 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
34 TH123252-1   บุญทรัพย์ รักษาพราหมณ์ 1 1 13/06/2019 12:36:32 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
35 TH387128-1   กัญญาวีร์ กุสุพะราช 1 1 13/06/2019 15:14:19 1 -
36 A091038-1   ทิพย์วรรณ โอ่เอี่ยม 1 1 13/06/2019 17:04:17 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
37 B122880-2   CHAO VUY CHHENH 1 1 13/06/2019 18:43:53 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
38 A733556-1   TAN VUOY 1 1 13/06/2019 18:46:00 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
39 B205260-1   KRORNG RIN 1 1 13/06/2019 19:32:18 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
40 B229371-1   HINK ETR 1 1 13/06/2019 19:42:34 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
41 B228307-1   SETBUN THOEURN 1 1 13/06/2019 21:05:45 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
42 A324792-1   รภัสศา ทนสีราช 1 1 13/06/2019 22:10:32 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
43 TH412611-2   ภคมน ปักเข็ม 1 1 14/06/2019 15:29:38 1 -
44 B209901-1   BUN SOKCHEAT 1 1 14/06/2019 17:39:33 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
45 A957755-2   SIE SAK 1 1 14/06/2019 18:20:50 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
46 B091319-1   CHEA PHAL 1 1 15/06/2019 17:49:23 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
47 A468337-2   กชนิภา วิทยาวิมล 1 1 15/06/2019 21:38:40 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
48 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 16/06/2019 12:16:15 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
49 TH350928-1   ราตรี วงศ์ทา 1 1 16/06/2019 14:40:25 1 -
50 A321916-1   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 16/06/2019 15:06:26 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
51 A321916-9   เยาวเรซ+นิธิพัฒน์(ประมินท์) แซ่จึง 1 1 16/06/2019 15:31:50 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
52 A406978-1   บจ. บิ๊ก แอนด์ ผึ้ง จำกัด 1 1 16/06/2019 17:22:52 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
53 TH161310-1   อตินุช บุญสูงเนิน 1 1 16/06/2019 17:24:04 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
54 B129597-1   EAN SREY 1 1 16/06/2019 20:30:44 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
55 B185771-1   LIN KIMSRON 1 1 16/06/2019 20:36:40 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
56 B214110-1   CHAN ROTANAK 1 1 16/06/2019 20:45:57 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
57 B213333-1   จงดี บาทชารี 1 1 16/06/2019 20:47:34 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
58 TH426223-2   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 17/06/2019 1 -
59 A504461-1   ภิรญา จัณจ์คชภัค 2 1 17/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
60 TH477030-3   แสวงหา รัตนวิจิตร 1 1 17/06/2019 11:54:59 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
61 B204967-1   LEUK CHANLY MAK SOTH 1 1 17/06/2019 16:38:57 1 -
62 TH059783-1   SAN SREYNUON 1 1 17/06/2019 17:00:54 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
63 B197267-1   สมพร ใจรักดี 1 1 18/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
64 B196580-5   จันทร์เพ็ญ พันมะวงค์ 1 1 18/06/2019 12:30:44 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
65 A042057-1   บจ.ธนญา เทรดดิ้ง จำกัด 1 1 18/06/2019 14:46:53 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
66 A485015-2   บริษัท พีทีวี.การเกษตร จำกัด 1 1 18/06/2019 18:09:36 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
67 TH366854-1   ONG SRENG 1 1 18/06/2019 20:03:59 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
68 TH430334-1   SOK CHANTHIM 1 1 18/06/2019 20:18:28 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
69 A000885-1   สะฮวน มิ่งมาลี 1 1 18/06/2019 22:38:27 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
70 A197790-1   บจ.ดารุณี ชินวัชร์ 1 1 18/06/2019 23:27:06 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
71 A186525-1   บจ.ดารุณี ชินวัชร์ 1 1 18/06/2019 23:42:10 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
72 A239152-1   วรกานต์ พิมพ์เลขา 1 1 19/06/2019 10:29:37 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
73 TH055806-1   PHAN KEAK 1 1 19/06/2019 12:35:34 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
74 B196580-4   จันทร์เพ็ญ พันมะวงค์ 1 1 20/06/2019 09:49:55 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
75 B099101-1   MR.CHEA POV MRS.PHAN LIHOU 1 1 20/06/2019 15:37:00 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
76 TH460476-1   DOS KIMTEANG 1 1 20/06/2019 19:10:48 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
77 B196580-12   จันทร์เพ็ญ พันมะวงค์ 1 1 21/06/2019 10:45:00 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
78 TH173446-1   ศรัญญา + วิทยา ป้านวัน 1 1 21/06/2019 13:15:13 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
79 TH301954-1   จ.ท.พิชิต เจริญธรรม 1 1 21/06/2019 13:28:37 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
80 TH055806-4   PHAN KEAK 1 1 21/06/2019 14:18:28 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
81 A490158-1   สุดใจ โฉสูงเนิน บุญธรรม ปลื้มกลาง 1 1 21/06/2019 16:00:41 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
82 TH332305-1   ศักดิ์ศรี มีลักษณ์ 1 1 21/06/2019 16:23:40 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
83 A779331-1   รำพวง + ประจักษ์ สละกลาง 1 1 21/06/2019 23:15:12 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
84 A446045-2   วินัย + มณีรัตน์ เจริญสวัสดิ์ 1 1 22/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
85 TH387128-2   กัญญาวีร์ กุสุพะราช 1 1 22/06/2019 1 -
86 A953807-1   RIT SARET + BENG SRUON 1 1 22/06/2019 13:23:30 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
87 B214683-1   SENG NARATH 1 1 22/06/2019 16:52:37 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
88 A550145-1   วิลาวัลย์ มุทุตา 1 1 22/06/2019 17:02:01 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
89 B099255-1   SAEN DARA 1 1 22/06/2019 17:12:53 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
90 B224017-1   MAM SONANG 1 1 22/06/2019 18:02:58 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
91 B209147-1   DUONG NAVY 1 1 22/06/2019 19:01:51 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
92 TH462789-1   CHUOP SORPHEA 1 1 22/06/2019 19:20:15 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
93 TH275724-1   สุรีย์ แซ่ลิ้ม 2 2 22/06/2019 21:01:22 2 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
94 TH342949-1   ไพรวัลย์ คุ้มสีไว 1 1 22/06/2019 22:08:01 1 -
95 TH377792-1   HENG SORITH 1 1 23/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
96 B055822-1   ภัครดา ปั้นมณี 1 1 23/06/2019 12:13:14 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
97 TH178311-2   ฐิติรัตน์ กสินธุ์มานะวาท 1 1 23/06/2019 17:03:52 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
98 A681055-3   WE LAE A/P CHAU LAN + WEE SING JOO 1 1 23/06/2019 17:56:40 1 -
99 B223375-1   LAV LENG MOM 1 1 23/06/2019 20:10:25 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
100 A333369-3   พิสิษฐ์ + ฐิติรัตน์ ศรีโสภากรณ์ 1 1 24/06/2019 09:50:14 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
101 TH264877-1   พิศมัย ภูจำปี 1 1 24/06/2019 10:05:02 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
102 A542255-1   นงค์นภา รัตนาธิวัตร์ 1 1 24/06/2019 14:39:19 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
103 TH485197-1   วันเพ็ญ วงษ์ละคร 1 1 24/06/2019 14:42:25 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
104 TH479487-1   วิทยา วงค์หาจักร 1 1 24/06/2019 14:49:07 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
105 A738274-1   สุณี + วรรณวิกา ภู่เพชร 1 1 24/06/2019 14:56:07 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
106 TH487681-1   ยรรยงค์ วงษ์ละคร 1 1 24/06/2019 15:05:54 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
107 A314948-4   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 1 24/06/2019 16:26:30 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
108 TH020403-1   AN PHANY + SAOM RONG 1 1 24/06/2019 18:01:48 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
109 A020374-1   สะฮวน มิ่งมาลี 1 1 24/06/2019 18:14:32 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
110 B099864-1    สุทธิพันธ์ ปุณยามาศ 1 1 24/06/2019 22:29:08 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
111 A946883-1   ทองมา พินนอก 1 1 25/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
112 A314164-1   วิชัย พุทธิพร + สุวรรณา พุทธิพร 1 1 25/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
113 TH483398-1   สราญรัตน์ หงษ์อนันต์ 1 1 25/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
114 TH468024-3   บุปผา ศรีสุข 1 1 25/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
115 B196580-13   จันทร์เพ็ญ พันมะวงค์ 1 1 25/06/2019 11:47:39 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
116 B223703-1   CHOEK ENGMEY 1 1 25/06/2019 12:18:35 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
117 TH478869-1   ปภัส วิริยกฤติธนา 1 1 25/06/2019 13:45:55 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
118 B185595-2   สมบัติ แก่นแก้ว 1 1 25/06/2019 15:24:27 1 -
119 B099138-1   พุฒิสรรค์ บูชา 1 1 25/06/2019 16:26:27 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
120 B099160-1   วราภรณ์ ปุณยามาศ 1 1 25/06/2019 16:27:00 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
121 TH320713-1   SAM HUKLY 2 1 25/06/2019 16:35:34 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
122 A472524-1   กิตติชัย + พรนภา ผอนนอก 1 1 25/06/2019 16:45:30 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
123 B221664-1   KHOEM CHUMNET 1 1 25/06/2019 16:58:02 1 -
124 A714721-1   ชุติกาญจน์ ตูมกลาง + ณัฏฐพล สรรพวิชุ 1 1 25/06/2019 17:03:15 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
125 B192581-1   KEAN CHENDA+ THO NHOEM 1 1 25/06/2019 18:15:53 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
126 B186644-1   HUO NAVY 1 1 25/06/2019 18:27:21 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
127 TH283527-1   นัทธมนต์ เมธารักษ์สิวดี 1 1 25/06/2019 18:36:21 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
128 A316331-1   ละเมียด ภู่เจริญ 1 1 25/06/2019 18:47:34 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
129 A461145-1   ณชญาดา นันทวงค์ 1 1 25/06/2019 19:32:29 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
130 B231732-1   LEANG KIMSAN 1 1 25/06/2019 19:33:40 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
131 TH055806-7   PHAN KEAK 1 1 25/06/2019 20:01:46 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
132 TH464026-1   วันทกานต์ ทองเบญจมาศ 1 1 25/06/2019 20:29:43 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
133 B020493-1   PRING KONG 1 1 25/06/2019 20:30:43 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
134 A771806-1   CHANARIP CHAIWONG + PECH TARO 1 1 25/06/2019 20:41:02 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
135 A314948-1   บริษัท พี.เอส.เค888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 1 25/06/2019 22:11:06 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
136 TH170656-1   PECH TARO 1 1 25/06/2019 23:17:56 1 -
137 TH173348-1   สนทยา โสสนุย 1 1 26/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
138 TH161973-1   อำนวย อุดมพันธ์ 1 1 26/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
139 TH028914-1   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 26/06/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
140 B221285-1   มณี สูนาสวน 1 1 26/06/2019 1 -
141 A642275-1   ประทูน พิ่งผล 1 1 26/06/2019 12:56:17 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
142 TH377036-1   วัลเพ็ญ อยู่ยงค์ 1 1 26/06/2019 13:12:52 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
143 A332229-1   สมบูรณ์ + ประเสริฐ คชวรรณ 1 1 26/06/2019 13:52:47 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
144 TH487116-1   ปานชนก เหลาสกุล 1 1 26/06/2019 15:09:28 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
145 B229296-1   สำรวย หงษ์อนันต์ 1 1 26/06/2019 15:20:46 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
146 B142054-1   CHHIN PHANG 1 1 26/06/2019 17:25:41 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
147 A148119-1   สิตาภัทร์ ทองอยู่+ธนกร วันลา 1 1 26/06/2019 17:51:07 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
148 TH465934-1   PHONE OUDOM 1 1 26/06/2019 18:17:37 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
149 B082789-1   OEURN MOUYCHHENG 1 1 26/06/2019 18:26:58 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
150 TH143289-5   ศศิธร นันตะลิ 1 1 26/06/2019 18:32:30 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
151 TH015687-1   YENG BONTHA 1 1 26/06/2019 19:46:50 1 -
152 TH133938-1   อรทัย มิกโกสุม 1 1 26/06/2019 19:51:59 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
153 TH199428-1   นิรมิตร เครือเพียกุล 1 1 26/06/2019 20:08:30 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
154 A648634-1   จุฬาลักษณ์ คุณวิชา 1 1 26/06/2019 20:35:27 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
155 B022196-1   จินตนา สินภักดี 1 1 26/06/2019 22:27:01 1 -