รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น PT ประจำเดือนนี้

(ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำโปรโมชั่น)

ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ซ้าย ขวา วันที่ผ่านคุณสมบัติ PT Point หมายเหตุ
1 B186644-1   HUO NAVY 1 1 01/11/2019 20:07:18 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
2 B200805-5   LY RONG 1 1 01/11/2019 20:41:37 1 -
3 B200805-1   LY RONG 1 1 06/11/2019 16:41:42 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
4 B200805-2   LY RONG 1 1 06/11/2019 17:01:07 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
5 B236576-1   SET POK 1 1 07/11/2019 13:56:38 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
6 TH320713-1   SAM HUKLY 1 1 07/11/2019 18:48:00 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
7 B233255-1   CHEA NAVOEURN 1 1 07/11/2019 19:00:34 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
8 TH321183-1   ณัชพล แสนเริง 1 1 07/11/2019 19:34:56 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
9 A080014-1   จุไรรัตน์ อุดมวัฒนะ 1 1 08/11/2019 10:39:47 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
10 TH028914-2   เสมียน + ปนัดดา ทำเวียง 1 1 08/11/2019 11:00:25 1 -
11 A307845-1   สุรัตน์ + นิคม คำเลี้ยง 1 1 08/11/2019 12:03:11 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
12 TH140571-1   ภูภูมิ กองมณี 1 1 08/11/2019 16:48:38 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
13 TH426223-1   สุดใจ + เอี่ยม ตรีชัย 1 1 09/11/2019 11:49:06 1 -
14 A681055-1   WE LAE A/P CHAU LAN + WEE SING JOO 1 1 09/11/2019 13:23:17 1 -
15 B221664-1   KHOEM CHUMNET 1 1 09/11/2019 15:50:24 1 -
16 B012563-1   HENG BELA+ VEN CHANTRA 1 1 09/11/2019 21:31:09 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
17 A290537-2   ภาวัต มงคลทอง + พิชญาภา ยอดตรง 1 1 10/11/2019 1 ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหารเฉลี่ย 1,000,000 บาท
18 A519791-2   ฉลอง วิชัยสืบ 1 1 11/11/2019 1 -
19 A690812-1   CHHEAN SOPHEAP 1 1 11/11/2019 16:21:11 1 -